Pienten lasten liikuttajille

Pienten lasten liikuttajille suunnatuissa koulutuksissa kannustetaan kaikkia iloisesti ja rohkeasti liikkeelle. Koulutukset perustuvat Nuoren Suomen kehittämiin koulutuspaketteihin. Koulutusten kohderyhmiä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja alkuopetuksen parissa työskentelevät sekä muut alle 8-vuotiaiden lasten liikuttajat.

Kaikki avoimet koulutukset järjestetään suomeksi. Nassikkapaini-koulutuksen materiaali on kuitenkin saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa myös tilauksesta. Järjestämme koulutuksia räätälöitynä ryhmällenne omalla paikakunnallanne.

Koulutustarjonta:

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä (2,5h+2,5h/5h)

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön – koulutuksen (5h/ 2,5h+ 2,5h) tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon;

  • Mitä liikkumisen mahdollisuuksien luominen itse kultakin edellyttää?
  • Miten kehitämme liikuntamyönteistä asennetta, lapsen kuulemista ja näkemistä?
  • Miten työyhteisönä sitoudumme rakentamaan lapsen päivään iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä?

Uusi koulutus ja sen materiaali on koostettu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta. Asiakirjat korostavat liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja linjaavat liikkumisen osaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen toimintaa. Suositusten mukaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi fyysisen aktiivisuuden määrä pitäisi olla 3 tuntia päivässä, jonka tulisi koostua kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta; kevyestä liikkumisesta, aktiivisesta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta.

Havainnosta liikkeeksi – Lasten motorististen taitojen havainnointi (3 h)

Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja esimerkiksi siirtymä- ja perushoitotilanteissa antavat kasvattajalle tietoa lapsen motorisista taidoista ja niiden kehityksestä.

Havainnoista liikkeeksi – Lasten motorististen taitojen havainnointi -koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle valmiuksia havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Varhaiskasvattajan tietotaito vahvistuu lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.  Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvattajille ja alle kouluikäisten lasten parissa työskenteleville.

Esiopetusta liikunnan keinoin - toiminnallista esiopetusta liikkuen (6 h)

Onko ryhmässäsi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan, vaikka haluaisivat oppia? Koulutuksessa perehdytään keinoihin toteuttaa esiopetusta toiminnallisin menetelmin. Koulutuksessa tutustutaan esimerkiksi kielellisten ja matemaattisten valmiuksen kehittämiseen liikunnan ja leikin avulla. Lisäksi käsitellään 6-vuotiaalle lapselle ominaista tapaa oppia sekä liikunnan ja oppimisen yhteyttä.

Lastentanssin avaimet (3 h)

Lastentanssissa yhdistyvät kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!

Lastentanssi matkalla kohti koreografiaa (3 h)

Koulutuksessa käydään läpi lastentanssin peruselementtien lisäksi monipuolisia lastentanssiharjoituksia, jotka ohjaavat improvisaatioon ja koreografiaan. Koulutus sopii hyvin jatkoksi Lastentanssin avaimet -koulutukselle sekä syvempää osaamista tavoittelevalle.

Leikitellen luistimilla (4 h)

Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettaviksi sekä jalan että luistimilla – siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Kurssilla käydyn perustiedon lisäksi kurssimateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.

Liikettä pihaleikkeihin (3 h)

Pihaliikunta on hauskaa, jännittävää ja lapsia liikkumaan innostavaa toimintaa. Koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuvat sovitut säännöt, eri-ikäisten lasten leikkiminen yhdessä, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen. Leikit sopivat liikuntatuokioihin ja lasten omaehtoisiin pihaleikkeihin liikuntaa lisäämään.

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogikkaa liikunnan ohjaamisessa. Koulutuksesta saa käytännön apua arkeen.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h)

Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja lapsen sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä, miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa. Tarkastelemme myös liikuntaa lapsen kokonaiskehityksen tukijana. Tavoitteena on monipuolisten ja hauskojen käytännön harjoitusten avulla lisätä lasten päivittäistä liikuntaa.

Nassikkapaini (3 h) (myös ruotsiksi)

Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua sekä koordinaation kehittämistä. Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja se toimii pienissäkin tiloissa.  Kisailu on kivaa, kokeile!

Pallotellen (6 h)

Pallo on välineenä kiehtova ja innostava. Ihan pienimmät lapset haluavat oman pallon, isommat lapset haluavat pelata. Peli-iloon pääsee pelaamalla! Tässä koulutuksessa käytetään paljon erilaisia palloja ja opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Päivähoidon liikunta - Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön (6 h) (myös ruotsiksi)

Koulutuksessa käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti suhteessa lapsen oppimiseen, kehittymiseen ja terveyteen. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin perehdytään käytännön työn näkökulmasta ja kunkin päivähoitoyksikön omista muutostarpeista käsin. Koulutusmateriaali sisältää kokonaisuuksia, jotka auttavat liikuntakasvatuksen kehittämistyössä ja antavat paljon käytännön vinkkejä sekä lasten kanssa toimimiseen että omaan ammatilliseen kehittymiseen.

Rytmikkäästi liikkuen (3 h)

Koulutuksessa liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehosoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Koulutuksessa käytetään Vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja -harjoitteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.

Seikkailuliikuntaa (6 h) (myös ruotsiksi)

Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Sujuvasti suksilla (4 h)

Hiihto on lapsille monipuolinen ja mielekäs tapa liikkua. Tiesitkö, että suksilla voi sujuvasti pelata vaikka sählyä? Koulutuksessa käsitellään oman hiihtomaan rakentamista, suksien kanssa leikkimistä ja pelaamista sekä hiihtovälineiden huoltoa.

Temppuillen taitavaksi (6 h)

Lapsi temppuilee tilaisuuden tullen luonnostaan: kiipeilee, hyppii, heiluu, pyörii, juoksee ja tasapainoilee. Koulutuksessa käydään läpi telineiden ja välineiden käyttöä erilaisissa ympäristöissä. Myös liikkeissä avustaminen ja erilaisten temppujen kehittelyvaiheet tulevat tutuiksi.

Vekaravipellys - liikuntaa alle 3-vuotiaille (3 h)

Koulutuksesta saa tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikuntaan ja sen toteuttamiseen. Ihan pienimpien lasten liikuttaminen on iso haaste. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on.

Virikkeitä liikkuviin leikkeihin (3 h)

Mikä tahansa leikki, voi muunneltuna olla liikuntaleikki. Koulutuksessa käytetään puolapuita monipuolisesti, herätellään aistit liikkeelle ja kokeillaan erilaisia rentoutustapoja. Tähän koulutukseen tarvitset mukaasi pyykkipoikia ja pussilakanan.

Kysy tarjousta:
Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä Sari Sivonen, sari.sivonen(at)eslu.fi
puh. 040 544 7771