Valikko 11 / 2018

Urheiluseuroilla monta roolia liikunnan palveluketjussa

ESLUn koordinoiman Oppien aktiiviseen arkeen (OAA) -kehittämishankkeen kolmannen toimintavuoden tavoitteena on rakentaa työyhteisöjä innostavia ja työikäisten arkea aktivoivia palveluja yhteistyössä alueen urheiluseurojen kanssa. Hankkeessa siirrytään askel eteenpäin ja kannustetaan urheiluseuroja mukaan liikuntaneuvontaprosessiin.

Liikunnan palveluketjun ideana on tarjota asiakkaalle peräkkäisiä palveluita, jotka muodostavat kokonaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla. Ketjutus alkaa liian vähän liikkuvan tunnistamisella, tavoittamisella ja mukaan innostamisella. Viimeisessä palasessa liikkuminen juurtuu osaksi asiakkaan arkea hänen löytäessään ilon omatoimiseen liikuntaan ja/tai tien liikuntapalveluiden pariin, esimerkiksi urheiluseuraan.

OAA-hankkeessa ESLU koordinoi yhteistyötä paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa, jakaa osaamistaan liikuntaneuvontaprosessin jalkauttamisessa sekä tarjoaa liikunta- ja terveysalan opiskelijoille käytännön kokemusta yksilöneuvonnasta. Lisäksi tuemme urheiluseuroja luomaan ja lanseeraamaan työikäisiä kiinnostavaa liikuntatoimintaa sekä rakennamme työhyvinvointia tukevia liikunta- ja hyvinvointipalveluita ESLUn ja urheiluseurojen käyttöön. Tärkeänä yhteistyötahona hankkeessa ovat paikalliset oppilaitokset ja työyhteisöt. Hanketta on rahoittanut Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma. Pääkohderyhmää ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat työikäiset.

- Hankkeen ensimmäinen vuosi panostettiin oppilasyhteistyöhön ja neuvontaprosessiin. Toisena vuotena painopiste siirrettiin työyhteisöihin ja niiden innostamiseen henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Tavoitteena on ollut kehittää työyhteisöliikuntaan räätälöityjä ratkaisuja henkilöstön arjen aktivointiin ja hakea kokemuksia urheiluseurojen osallistamisesta mukaan palveluketjuun. Kolmantena hankekautena katseet siirretään vahvemmin paikallisiin urheiluseuroihin ja työikäisille suunnatun liikuntatarjonnan kehittämiseen. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus viedä liikuntaneuvonta-ajatusta urheiluseuroihin niin käytännössä kuin koulutuksen kautta, kertoo ESLUn terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Hän iloitsee myös siitä, että hankkeessa on mahdollista huomioida edellisten hankevuosien tuomat opit ja oivallukset ketterästi.

Liikuntaneuvonta motivoi liikkeelle

Hanke on tarjonnut kahden vuoden aikana yhteensä kuuden eri oppilaitoksen oppilaille mahdollisuuden kokeilla liikuntaneuvontaa käytännössä. Liikuntaneuvontaprosessin kohderyhmänä olivat liian vähän terveytensä kannalta liikkuvat. Liikuntaneuvonnan avulla heitä kannustettiin kohti aktiivisempaa arkea ja paikallisten urheiluseurojen palveluita. Kyselyiden mukaan OAA-hankkeen liikuntaneuvontaprosessiin osallistuneet ovat kokeneet liikunta-aktiivisuutensa nousseen neuvontaprosessin edetessä.

- Oli mielenkiintoista lukea osallistuneiden palautteita ja oivalluksia, joita he olivat saaneet prosessin aikana. Liikunta-aktiivisuuden noustessa osallistujat huomasivat työpäivän jälkeen koetun uupumuksen vähentyneen. Vuoden 2018 palautekyselyyn vastanneesta neuvottavasta (50) osa motivoitui lisäämään omaa arkiliikuntaansa, moni havahtui oman ruokailun yksipuolisuudesta tai sen iltapainotteisuudesta ja muutama liittyi lajitutustumisten innoittamana urheiluseuran liikuntaryhmään. Uskomattomalta tuntuu, että vastanneista lähes 90 prosenttia oli saavuttanut osittain tai kokonaan itselleen asettamansa tavoitteet, kertoo Palkama. Oli myös hienoa huomata, että liikuntaneuvonnan myötä motivaatio elämäntapamuutokseen entisestään kasvoi ja taas laiskuus liikunnan harrastamista kohtaan väheni, hän lisää.

Palkama kertoo, että neuvonnalla ja ohjauksella voidaan selvästi motivoida ja kannustaa liikkumiseen - eikä vain neuvottavia, vaan myös heidän lähipiiriään. Kun samasta työyhteisöstä osallistuu useampi henkilö neuvontaan, he saavat yksilöohjauksen ohella myös vertaistukea kollegoiltaan ja yhdessä innostavat isompaakin työyhteisöä kohti aktiivisempaa arkea.

Urheiluseurat liikuntaneuvonnan toteuttajina?

Palkama näkee työyhteisöille suunnatut palvelut urheiluseuroille isona mahdollisuutena, joissa nivoutuvat yleishyödyllisyys, yhteiskuntavastuullisuus ja hyvinvoinnin edistäminen sulavasti yhteen. Liikuntaseurat myös kiinnostavat työntekijöitä. Liikuntaneuvontaprosessiin osallistuneista 55 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut tutustumaan urheiluseuratoimintaan.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä urheiluseuratoiminta helpommin lähestyttäväksi. Liikunnan palveluketjussa seurat ovat mukana, mutta varsinainen liikuntaneuvonta voisi hyvin olla toimintamuoto, joka palvelisi nykyisiä jäseniä. Tämä toimisi väylänä myös uusille jäsenille.

Tule mukaan!

Kevään 2019 aikana OAA-hankkeessa tavoitteena on innostaa paikallisia urheiluseuroja mukaan hankekumppaneiksi ja sitoutumaan ns. koulutus- tai kehitysohjelmaan. Kehitysohjelman ideana on työikäisille suunnatun toiminnan jalostaminen seuroissa ja liikuntaneuvonnan palveluketjun vahvistaminen paikallistasolla kuntayhteistyötä unohtamatta.

Hankeen tiimoilta etsimme myös liikunnan ja terveydenhuollon opiskelijoille työssäoppimispaikkaa urheiluseuroista. Ajatus on tarjota opiskelijalle mahdollisuus kokeilla ja soveltaa erilaisia liikunnan puheeksiottamisen, liikuntaneuvonnan ja terveydenedistämisen muotoja. ESLU tarjoaa tukeaan niin seuroille kuin opiskelijoille työssäoppimisjakson aikana.

Vuoden 2019 osalta ESLU on hakenut Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishankkeelleen tukea myös vuodelle 2019. Tavoitteena on jatkaa oppilaitosten, seurojen ja työyhteisöjen verkostointia, tukemista ja uusien toimintamallien kehittämistä työikäisten arjen aktivointiin toimien hankkeen koordinoijana, kouluttajana ja innostajana.

Lisätietoja: Merja Palkama, kunto- ja terveysliikunnankehittäjä, puh. 040 595 4195

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelija