Valikko 4 / 2020

Opas valmentajille ja ohjaajille erityistä tukea (autismin kirjo, ADHD, oppimisvaikeudet) tarvitsevien kohtaamiseen harrastustoiminnassa

Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hanke käynnistettiin helsinkiläisten lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi sekä harrastustoiminnan kehittämiseksi. Hanke on tarjonnut ohjaajille ja valmentajille tietoa ja käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huomioimiseen ohjaustyössä. Hanke on tuottanut oppaan, josta löytyy ohjaajille ja valmentajille tiivis tietopaketti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Liito-hankkeen oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien 7–29-vuotiaiden lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Lisäksi oppaasta saa vinkkejä, miten ADHD, autismin kirjo tai oppimisvaikeudet voivat näyttäytyä harrastustoiminnassa.  

- Huomasimme jo hankkeen alkuvaiheessa, ettei kohderyhmää koskevaa materiaalia harrastustoiminnan näkökulmasta ole. Tavoitteenamme oli tuottaa työväline järjestämiemme koulutusten ohella. Toivottavasti opas hyödyttää myös niitä valmentajia, joiden on käytännön syistä mahdotonta osallistua edes lyhyeen koulutukseen. Toimiihan monet valmentajat seuroissa vapaaehtoisena oman arjen pyörittämisen ohella, taustoittaa Liito-hankkeen projektipäällikkö Julia Anttilainen.

Opas auttaa valmentajia ja ohjaajia ymmärtämään, mistä ADHD:ssa, autismin kirjossa tai oppimisvaikeuksissa on kyse. Anttilainen uskoo, että tiedon lisäämisellä on vaikutusta asenteisiin.

- Edellä mainitut haasteet ovat yleisiä ja jokainen harrastustoiminnan parissa työskentelevä kohtaa lapsia ja nuoria, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat enemmän huomiota rohkaistuakseen aloittamaan harrastuksen tai jatkaakseen siinä. Opas ei ole kaiken kattava, mutta tarjoaa käytännön vinkkejä ajatusten herättäjäksi esimerkiksi ohjauksen suunnitteluun, toteaa Anttilainen.

Hankkeen työryhmä pitää tärkeänä myös vanhempien mukaan ottamista hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi kodin ja harrastusten välille. Oppaasta löytyy vinkkejä, miten ottaa haastavia asioita vanhempien kanssa puheeksi. Lisäksi oppaasta löytyy valmis lomake, jonka avulla vanhemmat voivat tuoda esiin asioita, joista ohjaajan olisi hyvä tietää. Tämä auttaa ohjaajaa hahmottamaan, millaisissa asioissa tuen tarve saattaa näkyä. Lisäksi ohjaaja saa enemmän välineitä tukea lasta tai nuorta saamaan onnistumisen kokemuksia haasteista huolimatta.

Oppaan myötä halutaan myös kiittää seurojen ohjaajia ja valmentajia arvokkaasta työstä lasten ja nuorten liikunnan eteen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus harrastaa ja sen mahdollistaminen on paljolti kiinni ohjaajan tai valmentajan asenteesta.

- Omassa ohjaamisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten omalla toiminnallaan saa onnistumisen kokemuksia kaikille lapsille ja pidettyä heidät mukana toiminnassa diagnooseista välittämättä. Hyvä kohtaaminen valmentajan kanssa voi olla lapselle ja nuorelle kullanarvoista, sanoo Anttilainen.

Opas on ladattavissa Liito-hankkeen sivuilta.

Helsingin kaupungin rahoittamaa hanketta toteuttavat Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) ja Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija