Valikko 5 / 2019

LIITO-hankkeesta tukea harrastamiseen

Kolme kumppanusta, Kuntoutussäätiö, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry sekä Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, yhdistivät voimansa helsinkiläisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseksi käynnistäen Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO) -hankkeen (2018 - 2021). LIITO-hanke tarjoaa tukea seuroissa toimiville ohjaajille ja valmentajille muun muassa oppimisvaikeuksien huomioimiseen ohjaustilanteissa.

Hanke lähti liikkeelle käytännön asiakastyössä tehtyjen havaintojen pohjalta. Autismin kirjon, aspergerin, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten liikuntaharrastus jää usein kesken, koska he eivät ole saaneet riittävää tukea tai he heidän tarpeitaan ei ole huomioitu ohjauksessa.

- Olemme neuropsykologisessa kuntoutustyössä tavanneet toistuvasti ADHD-diagnoosin saaneita lapsia, jotka ovat aloittaneet innoissaan liikuntaharrastuksen, mutta ovat muutaman kerran jälkeen lopettaneet harrastuksen. Syyksi lasten vanhennat ovat maininneet mm. sen, että lapsia ei ole hyväksytty ryhmään erityispiirteittensä vuoksi ja on tullut kehotus lopettaa harrastus. Toisaalta näiden lasten lyhytjännitteisyys ja halu kokea uutta on yksi syy, miksi mielenkiinto harrastustoimintaa kohtaan lopahtaa. Autismin kirjon diagnoosin saaneet lapset puolestaan eivät usein ole edes löytäneet itseään kiinnostavaa tai sopivaa harrastusta. Heitä eivät houkuttele isot harrastusryhmät, vaan he hyötyisivät pienistä ryhmistä, joissa melutaso on kohtuullinen ja sosiaalisten kontaktien määrä rajattu, toteavat hankkeessa mukana olevat neuropsykologit Sari Kantelinen ja Katja Ala-Kauhaluoma.

LIITO-hanke tarjoaa harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa ja käytännön työvälineitä näiden erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen. Keväällä 2019 muodostettu LIITO-valmennusten ”pilottiryhmä” toimii tärkeänä hankkeen kehittämistyötä tukevana ryhmänä. Ensimmäiset valmennukset järjestettiin 20.3.2019 ja 3.4.2019. Valmennuksissa paneudutaan mm. siihen, miten oppimisvaikeudet voivat näkyä liikuntaharrastuksissa ja miten ne voidaan huomioida esimerkiksi ohjeiden annossa. Myös perheiden näkökulma ja vanhempien kokemat haasteet lasten harrastamiseen liittyen ovat keskeinen osa valmennusten sisältöä. LIITO-hankkeessa tullaan kehittämään välineitä vanhempien ja valmentajien välisen yhteistyön lisäämiseksi.

Ensimmäiset pilottivalmennukset onnistuivat hyvin. Asiantuntemusta oli paikalla paljon ja keskustelua käytiinkin hyvin erinäkökulmista. Saadut palautteet ovat kannustavia ja antavat hyvin myös suuntaa sille, mihin valmennuksissa tulisi jatkossa keskittyä tai kiinnittää huomiota.

Toinen keskeinen tavoite hankkeessa on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselle sopiva harrastus ja madaltaa kynnystä harrastukseen lähtemiselle. LIITO-hankkeen projektityöntekijään Lotta Pukkilaan voivat lapset, nuoret ja heidän vanhempansa olla suoraan yhteydessä sopivaa harrastusta etsiessään. Lotta toimii linkkinä perheiden ja harrastustoimintaa tarjoavien välillä sekä jalkautuu tarvittaessa mukaan ensimmäisille tutustumiskäynneille toimien apuna tarvittavan tuen sanoittamisessa myös valmentajille.

- Uuden harrastuksen aloittaminen tai sosiaaliset tilanteet voivat olla jännittäviä. Samoin kokemukset itse harrastamisesta voivat olla ikäviä (esim. kiusaamistilanteita). Ohjaus- ja valmennustilanteet koetaan haastaviksi (esim. ohjeiden sisäistäminen voi olla vaikeaa) tai harrastusvaihtoehtojen valikoimasta itselleen sopivan löytäminen tuntuu yksinkertaisesti vain liian monimutkaiselta. Näissä tilanteissa minä pyrin olemaan sekä lapsen tai nuoren että myöskin ohjaajan tukena, toteaa Lotta Pukkila.

Osaksi harrastustoiminnan valmentajille tarjottavaa tietoa tulee jatkossa myös virtuaalitekniikalla toteutetut videot nuorten itsensä toteuttamina. Videoiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään esim. autismin kirjon lasten ja nuorten kokemusmaailmaa. Videot toteutetaan yhteistyössä Suomen NMKY:n liiton kanssa.

Hankkeen toimintamalleja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti osana hankkeen kehittämistyötä. Hyviksi todetut käytännöt tai toimintamallit jaetaan valtakunnallisesti hyödynnettäviksi kirjallisten ja verkkomateriaalien muodossa. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU on ollut keskeisesti mukana jo hankkeen hakuvaiheessa sekä edellä mainituissa pilottivalmennuksissa ja viestii hankkeen etenemisestä. LIITO-hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja hanke toteuttaa kaupungin liikkumisohjelmaa.

Ota rohkeasti yhteyttä etsitpä sitten harrastusta tai kiinnostuit muuten yhteistyöstä!

Lisätietoja:
Lotta Pukkila, projektityöntekijä ja Julia Anttilainen, projektipäällikkö

www.liikejatkuu.fi I Facebook: @LIITOhanke I Twitter: @LIITOhanke I Instagram: @liitohanke

Teksti: Julia Anttilainen