Valikko 3 / 2021

Erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten liikunnan nykytilan kartoitus ja tulokset – Kuinka Helsinki vastaa tuloksiin?

Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet -hanke toteutti syksyllä 2020 seuroille ja järjestöille suunnatun kartoituksen. Sen tavoitteena oli selvittää erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien nykytila Helsingissä, sekä lisätä ymmärrystä seurojen ja järjestöjen mahdollisuuksista, haasteista ja tuen tarpeesta kohderyhmien liikuntatoimintojen toteuttamisessa.

Kartoitus koostui 21 kysymyksestä. Osassa kysymyksissä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Vastauksia palautui 58. Vastanneista 29 % oli puheenjohtajia, 26 % toiminnanjohtajia 19 % muita toimihenkilöitä, 10 % ohjaajia tai vapaaehtoistoimijoita ja loput vastanneet kertoivat toimivansa joissakin muissa tehtävissä.  

Kartoituksesta saatiin paljon tärkeää tietoa seurojen ja yhdistysten tarpeista ja toiveista. Tämä artikkeli tiivistää tuloksiemme päälöydökset, sekä avaa toimenpiteitämme niihin liittyen. Vaikka kartoitus toteutettiin vain helsinkiläisille toimijoille, on kentältä kuulunut haasteiden ja tarpeiden olevan samansuuntaisia ympäri Suomen, joten kartoituksen tuloksia voi hyödyntää myös muissa kunnissa.

Vastaajien tuen tarve ja haasteet

Kyselymme perusteella seurat ja järjestöt kaipaavat ensisijaisesti tukea kunnalta erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten liikuntatoimintaan (72 %). Seuraavaksi eniten tukea kaivattiin omalta lajiliitolta tai piiriltä, muulta liikunta-, tai urheilujärjestöltä sekä kuntoutuksen ammattilaisilta, vastauksien ollessa kaikissa valinnoissa 36 %. Myös toimintarajoitteisten itsensä tai heidän huoltajiensa ja läheistensä antamasta tuesta tuli mainintoja.

Tukimuodoista esille nostettiin erityisesti taloudellisen tuen tarve (71 %). Tukea kaivattiin myös vahvasti osaamisen kehittämisessä. Apuja kaivataan vinkkien, opastuksien ja koulutuksien merkeissä (47 %) sekä ryhmien suunnittelussa ja ohjaamisessa (40 %). Myös tukea toiminnan markkinointiin kaivataan (40 %). Lisäksi esille tuli ammattiohjaajien tarve (36 %) sekä tiedon tarve soveltavan liikunnan ryhmien liikuntamahdollisuuksista (29 %).

Haasteiksi toiminnan järjestämisessä koettiin liikuntatilojen niukkuus, seuran sekä kohderyhmän taloudelliset asiat sekä tietoisuuden puute niin kohderyhmästä kuin heidän tavoittamisestaan.

Motivaattorit toiminnan käynnistämisessä

Helsinkiä kiinnosti myös, mitkä seikat motivoisivat seuroja ja järjestöjä kyseisen kohderyhmän toimintojen käynnistämisessä. Seurat ja järjestöt ovat selkeästi heränneet yhteiskunnalliseen vastuuseen, ja se motivoi suurta osaa vastaajista (60 %). Myös seuran aktiivitoimijoiden ja johdon suhtautuminen kohderyhmän toiminnan käynnistämiseen nähdään tärkeänä (50 %). Motivoivina tekijöinä nähdään myös toiminnan laajentaminen (48 %) ja jäsenmäärän kasvattaminen (36 %) sekä mahdollisuus saada toimintaan rahallista tukea (31 %). Unohtaa ei sovi myöskään sitä, että kumppanit kokisivat asian tärkeänä (21 %).

Millaista toimintaa vastauksiemme mukaan jo on?

Kartoituksessa selvitimme, missä määrin vastaajien toiminnoissa on jo mukana toimintarajoitteisia tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Oli mukava huomata, että vastaajista 55 % kertoi toiminnassa olevan toimintarajoitteisia henkilöitä ja jopa 95 % kertoi oman arvionsa mukaan toiminnastaan löytyvän ulkomaalaistaustaisia jäseniä. Ulkomaalaistaustaiset henkilöt sulautuvat useissa seuroissa ja järjestöissä toimintaan, ja 88 % kertoikin ryhmiin kuuluvan niin ulkomaalaistaustaisia kuin valtaväestöön kuuluvia henkilöitä yhdessä. Vain 12 % kertoi toiminnassaan olevan vain ulkomaalaistaustaisille kohdistettuja ryhmiä. Erillisistä ulkomaalaistaustaisille tytöille ja naisille järjestetyistä ryhmistä kertoi 16 % vastaajista.

Toimintarajoitteisille toimintaa järjestettiin kyselymme mukaan pääsääntöisesti kouluikäisille sekä 30–64-vuotiaille. Soveltavan liikunnan toteuttamiseksi oli jo toteutettu useita erilaisia järjestelyjä kuten tilajärjestelyjä, erilaisia ryhmäkokoja, omia soveltavan liikunnan ryhmiä sekä tilojen esteettömyyden parantamista ja yhteyshenkilön nimeämistä. Tulevaisuuden suunnitelmissa soveltavan liikunnan toteuttamiseksi olivat soveltavan liikunnan ryhmät ja markkinointi, tilajärjestelyt sekä esteettömyyden parantaminen.

Helsinki vastaa toiveisiin

Kuten esille tuloksistamme tuli, seurat ja järjestöt kaipaavat ensisijaisesti tukea kunnalta osaamisensa vahvistumisessa, taloudellisissa asioissa sekä markkinoinnissa. Heitä motivoi erityisesti yhteiskunnallinen vastuu sekä jäsenmäärän ja toiminnan kasvattamismahdollisuudet. Miten Helsinki aikoo vastata kyselystä saamiimme tuloksiin?

Tulemme kouluttamaan kohderyhmään liittyen niin omaa henkilökuntaamme kuin kumppaneitamme. Tarjoamme heti mahdollisuutta turvalliseen ja mentoroituun aloitukseen olemassa olevissa toiminnoissamme nostaen samalla esille yhteistyökumppaneitamme ja mahdollistaen heille vinkkien saannin. Näin nostamme osaamisen kertymistä, tiedon jakamista, toimijoiden näkyvyyden lisäämistä sekä mahdollisesti kohderyhmän löytämistä kumppaneiden luo. Samalla nämä toimenpiteet mahdollistavat erityistä tukea tarvitsevien ja ulkomaalaistaustaisten liikuntamahdollisuuksien lisääntymistä, ja heidän toimintansa toteuttajat voidaan nähdä yhteiskunnallisesti vastuullisina toimijoina yhdenvertaisuusnäkökulmia ajatellen.

Yhtenä toimenpiteenämme tarjoamme mahdollisuutta päästä osallistumaan EasySport – erityiset- toimintaamme ohjauskumppaninamme. Toiminta kohdentuu kyselymme kohderyhmälle tapahtuen koulupäivän yhteydessä. Toiminnoissa on aina mukana myös koulun avustaja helpottamassa toimintaan siirtymistä. Tarjoamme toimintaan tilat, seurapalkkion ja jo olemassa olevan ryhmän, joten aloitus on helppoa tarjoten uusia kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Toimijat säästyvät toiminnan käynnistämiseltä, kohderyhmän etsimiseltä sekä markkinoinnilta ryhmien ollessa jo olemassa. Mahdollistamme toimintaan myös mentorituen hankkeen projektityöntekijän puolelta, ja mahdollisuuden päästä esittelemään omaa lajia kerhoissamme kertaluonteisesti tai kauden ajan.

Esimerkkinämme tämänhetkisistä yhteistyökumppaneistamme toimii Tapanilan Erän Karate sekä Kehitysvammatuki 57 ry. Kumppaneidemme kokemukset ovat olleet hyviä. Tapanilan Erän Karaten ohjaaja Maija Laaksonen kertoo toiminnan mahdollistaneen vastuullista toimintaa seuralle, sekä antaneen hänelle ohjaajana paljon uutta oppia ohjaamistilanteisiinsa ja kohderyhmän kohtaamisiin. Kehitysvammatuki 57 ry:n mukaan toiminnan käytännön asioissa hienoa on ollut se, että ryhmä tulee valmiina, markkinoinnilta ja ryhmän muodostamiselta säästytään; käynnistämisvaihe jää välistä päästen suoraan toimintaan mukaan. Merkityksellistä heidän mukaansa on ollut myös avustajien mukana olo mahdollistaen ohjaajan keskittymisen itse ohjaamiseen. Heidän ohjaajansa mukaan toiminnassa mukana olo on ollut äärimäisen hauskaa niin ohjaajalle kuin lapsille, ja ryhmien olleen parhaimmillaan voimaannuttavia. Tässä toiminnossa mahdollistuukin monta kartoituksessamme esille tullutta seikkaa; ammattiohjaajan ja kunnan tuki, mahdollisuus saada apua ohjaamiseen sekä seuran toiminnan laajentumismahdollisuus ja näkyvyyden lisääntyminen.

Muina toimenpiteinämme olemme hankkeessamme toteuttaneet Lasten soveltavan liikunnan ohjaajan oppaan, jossa annetaan käytännön vinkkejä toiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen sekä tutustutetaan kohderyhmän erityispiirteisiin. Oppaan tarkoitus on madaltaa kohderyhmän ohjaamiseen mukaan lähtemistä ja antaa vinkkejä toimintaan. Tämän vuoden aikana koulutamme myös lähes koko liikuntapalveluidemme henkilöstön työyksiköittäin liikuntapalveluiden ja -tilojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen. Olemme myös tarttuneet omalta puoleltamme kohderyhmän liikunnan kehittämiseen palkkaamalla vastaavan liikunnan ohjaajan soveltavaan liikuntaan, sekä erityissuunnittelijan kehittämään seurayhteistyötä. Olemme myös mukana Liikuntatieteellisen Seuran Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta –hankkeessa, ja tarkoituksenamme on kehittää soveltavan liikunnanohjaajan toimenkuvaa. Näillä toimenpiteillä lisäämme myös oman henkilökuntamme osaamista, jonka kautta pystymme tukemaan paremmin myös kumppaneitamme sekä palvelemaan yhteistyössä kohderyhmän asiakkaita.

Kiinnostuitko toiminnastamme tai haluaisitko lähteä kumppaniksi EasySport – erityisiin?
Projektityöntekijä Heli Peltonen ja liikunnansuunnittelija Tarja Vartiainen vastaavat mielellään heränneisiin kysymyksiin.

Teksti:
Heli Peltonen
Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet - hankkeen projektityöntekijä
heli.peltonen@hel.fi, puh. 09 310 32716

Kuva: Soveltavan liikunnan yleisurheilutapahtuma. Helsingin kaupungin aineistopankki/Maarit Hohteri