Valikko 3 / 2021
Puinen kokousnuija

PALTA: Urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä on sovittu Urheiluseuroja koskevasta liityntäpöytäkirjasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että PALTA ry:n jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan erikseen siihen liittymällä alkaa noudattamaan ko. liityntäpöytäkirjaa.

PALTA ry:n ja JHL ry:n välinen liityntäpöytäkirja on voimassa 31.1.2022 asti jatkuen senkin jälkeen aina vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kuukautta ennen sen päättymistä. 

Pöytäkirjan soveltamisala ja sisältö

Urheiluseurojen liityntäpöytäkirja on sisällöltään pääasiassa Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukainen.

Liityntäpöytäkirjaa sovelletaan urheiluseuran työsuhteessa oleviin työntekijöihin. Soveltamisen ulkopuolelle jää aina kuitenkin urheiluseuran ylin johto, kuten toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja tms. Liityntäpöytäkirjaa ei myöskään sovelleta seuraan työsuhteessa oleviin joukkue- ja yksilöurheilijoihin, ellei yksittäistä seuraa koskevassa liityntäpöytäkirjassa toisin sovita.

Liityntäpöytäkirjan sisältönä noudatetaan PALTA ry:n ja JHL ry:n välistä Urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Seuroissa ei kuitenkaan noudateta palkkausjärjestelmää koskevaa liitettä 1, eikä luottamusmiessopimuksen pääluottamusmiestä koskevia määräyksiä.

Palkankorotusten osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa urheilujärjestöjä koskevaa työehtosopimusta, elleivät PALTA ry ja JHL ry nimenomaisesti toisin sovi. Tämä merkitsee sitä, että jos seura liittyy liityntäpöytäkirjaan 1.6.2021 tai sitä ennen, tulee seuran korottaa palkkoja 1.6.2021 lukien 1,8 prosentin suuruisella korotuksella, josta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7% työnantajan päättämällä tavalla. Seuran päättäessä liittyä 1.6.2021 tai sitä ennen, informoimme samassa yhteydessä tarkemmin korotusten kohdentumisesta. Vuoden 2021 korotusten jälkeenkin seura on velvollinen noudattamaan Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen palkankorotuksia.

Mikä muuttuu, jos seura päättää liittyä?

Käytännössä kyseessä on urheiluseuroja koskeva oma työehtosopimus. Jos seura päättää liittyä siihen, tulee sen noudattaa työehtosopimusta normaalisitovana.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seuran tulee noudattaa kaikkia Urheiluseuroja koskevassa työehtosopimuksessa sovittuja asioita ja PALTA ry on lain mukaisesti velvollinen valvomaan, että seura näin toimii. Tämä koskee palkankorotuksia, työaikaa (tessin mukainen työaika on 37,5 h/vko, eikä siis 40h/vko), sairausajan palkkaa, äitiys- ja isyysvapaan palkallisuutta, sairaan lapsen hoitamista koskevia palkkamääräyksiä, lomarahan maksamisvelvollisuutta jne.

Toisaalta liittyminen mahdollistaa erilaisten työehtosopimuksessa olevien joustojen ja paikallisen sopimisen määräysten lainmukaisen soveltamisen, kuten esim. paikallisesti mahdollisuuden sopia toisin sunnuntaityökorotuksen maksamisesta. Lisäksi työn tapahtuessa retkillä, leireillä, tapahtumissa tai vastaavissa olosuhteissa työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan ja työaikakorvausten määräytymisestä työehtosopimuksesta poiketen. Lisäksi liittyminen mahdollistaa muitakin joustoja, kuten työaikojen joustavamman käytön ja vuosilomiin liittyvistä asioista toisin sopimisen paikallisesti.

Liittyminen tarkoittaa myös sitä, että työntekijöillä on oikeus valita luottamusmies työehtosopimuksen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Luottamusmies tarkoittaa eri asiaa kuin luottamusvaltuutettu. Jos seurassa on entuudestaan valittu luottamusvaltuutettu, tämän kausi päättyy, jos luottamusmies valitaan.

Liittyminen

Seuran halutessa liittyä liityntäpöytäkirjaan tulee sen joko olla PALTA ry:n jäsen tai liittyä PALTA ry:n jäseneksi.

Lisäksi urheiluseuran tulee erikseen liittyä Urheiluseuroja koskevaan liityntäpöytäkirjaan. Liittyminen pöytäkirjaan tapahtuu PALTA ry:n ja JHL ry:n välisellä kirjallisella toteamisella. Liittymistä varten tarvittavia tietoja kysymme erillisellä lomakkeella.

Pöytäkirjaan liittynyt urheiluseura on velvollinen noudattamaan liityntäpöytäkirjaa siitä lähtien, kun liittymisestä ja voimaantulopäivästä on todettu PALTA ry:n ja JHL ry:n välillä.

Huomioittehan, että pelkkä työsopimuksen kirjaus Urheilujärjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta ei ole riittävä. Asiasta tarkempaa tietoa PALTA ry:n asiantuntijoilta.

Lisätietoja PALTA ry:n jäsenyydestä ja liittymisestä

Lisätietoa PALTA ry:n jäsenyydestä saat PALTA ry:n verkkosivuilta tai PALTA ry:n asiantuntijoilta Terhi Salonpäältä (terhi.salonpaa@palta.fi) ja Maarit Leppäseltä (maarit.leppanen@palta.fi).

Lähde: PALTA ry:n tiedote 1.2.2021
Kuvituskuva: Pixabay