Valikko 11 / 2017

Oppien aktiiviseen arkeen! -hanke tarjosi askelia kohti aktiivisempaa arkea

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLUn Oppien aktiiviseen arkeen! -hankkeen kohderyhmänä olivat vähän liikkuvat työikäiset sekä liikunta- ja terveysalan opiskelijat. Hankkeen yhtenä tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille arvokasta käytännön kokemusta asiakaskohtaamisiin ja liikunnan puheeksiottamiseen. Samalla hanke tarjosi vähän liikkuville työikäisille mahdollisuuden henkilökohtaiseen tukeen ja kannustukseen oman arjen aktivoimiseksi.

- Hankkeen myötä tavoitimme halutun kohderyhmän. Mukaan sitoutui kolmesta oppilaitoksesta 68 liikunnan- ja terveysalan opiskelijaa, jotka kohtasivat 55 työikäistä syksyn aikana. Osallistujat valittiin mukaan hankkeeseen hakemustensa perusteella. Noin 91 prosenttia neuvottavista ilmoitti esitietolomakkeella olevansa vapaa-ajallaan matalan tai keskitason liikkujia*. Kahden kuukauden aikana hankkeessa syntyi kaikkiaan yli 300 neuvontakontaktia opiskelijoiden ja neuvottavien välille, kertoo ESLUn kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama.

Opettajat kokivat, että oppilaat saivat realistista kokemusta asiakkaiden kohtaamisesta ja näin ollen tärkeää oppia omaan ammattiin kasvamisessa. Heidän mukaansa projektin parhainta antia oli, että oppilaat pääsivät käytännössä kokemaan neuvontatilanteita ja huomioimaan asiakkaiden yksilöllisiä piirteitä ja tarpeita. 

- Palautteista oli hienoa lukea, että oppilaat olivat saaneet oivalluksia projektin aikana. Eräs oppilas koki, että kokemus avasi hänen silmänsä etenkin asiakaan kohtaamiseen. Pienikin onnistuminen ja eteneminen kohti tavoitetta on asiakkaalle iso juttu, vaikka neuvottavana ei olisi vielä täysin tyytyväinen tuloksiin. Eräs oppilas puolestaan koki herätyksen siitä, kuinka eri kuntoisia ihmisiä hän tulee tulevaisuudessa kohtaamaan, toteaa Palkama. Osa oppilaista totesi, että yhteistä aikaa saattaa olla vaikea löytää eikä kaikki suunnitelmat toteudu neuvottavien kanssa, mikä on myös hyvää oppia asiakastyöstä tulevaisuutta varten, lisää Palkama.

Palautteiden mukaan oppilaat kokivat projektin antaneen heille uutta tietotaitoa kohdata neuvottavia. Hankkeeseen osallistuneista oppilaista noin 90 prosenttia suosittelisi vastaavaa kokemusta myös opiskelutovereilleen.

Neuvottavat kokivat onnistumisia

Ennen neuvontaprosessia liikunta- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista täydennettiin ESLUn järjestämillä perehdytyspäivillä, joissa avattiin terveysliikuntaa, liikuntaneuvontaa, testaamista ja asiakaskohtaamista. Opiskelijat järjestivät neuvottavien kanssa vähintään kuusi kontaktia, joista ensimmäinen oli henkilökohtainen tapaaminen.

- Positiivista oli, että noin 90 prosenttia työikäisistä neuvottavista koki saavuttaneensa hakuvaiheessa asettamansa tavoitteen täysin tai osittain. Osallistujilla oli hyvin erityyppisiä tavoitteita, kuten liikunnan lisääminen arkeen, ruokavalion muuttaminen terveellisemmäksi, painon pudottaminen tai yleisen jaksamisen lisääminen, kertoo Palkama.

Erään osallistujan mukaan hankkeeseen mukaanpääsy oli loistava startti aloittaa huolehtimaan itsestään paremmin. Hankkeeseen osallistuneista neuvottavista noin 92 prosenttia suosittelisi vastaavaa kokemusta kollegalleen tai ystävälleen. Noin 10 prosentille neuvottavista hankkeen rajattu toteutusaika osoittautui haasteeksi.

- Palautteiden perusteella voidaan kuitenkin ajatella, että hankkeessa on saavutettu asetetut tavoitteet: opiskelijat ovat saaneet käytännön harjoittelua ja työikäiset tukea arjen aktivointiin, tiivistää Palkama neuvontaan osallistuneille lähetetyn seuranta- ja palautekyselyn tuloksia.

Oppien aktiiviseen arkeen! -hankkeen painopisteenä oli oppilasyhteistyö, mutta samalla ESLUssa kehitettiin alueellista Aktiivisen arjen -toimijaverkostoa ja työyhteisöpalvelujamme, jossa liikuntademojen, kurssien, luentojen, testausten oheen pilotoidaan yksilöneuvontaa. 

Tästä on hyvä viedä hanketta eteenpäin, ja hankkeeseen osallistuneet oppilaitokset ovat osoittaneet kiinnostusta jatkoa kohtaan. Palkaman mukaan hankeen seuraavassa vaiheessa on tarkoitus lisätä yhteistyötä paikallisten työyhteisöjen ja urheiluseurojen kanssa. Näin opiskelijat saisivat jo opiskeluvaiheessa käsityksen koko palveluketjusta liikunta- ja elintapaneuvonnassa.
 

Kuvassa vasemmalta: Tanja Sauso (Porvoo Edupoli), Merja Palkama (ESLU), Rebekka Ruokoranta (Kisakallion Urheiluopisto), Irma Karhu ja Kati Nykänen (Laurea-ammattikorkeakoulu).

*Matala: Ei harrasta liikuntaa ollenkaan tai harrastaa hengästyttävää liikuntaa satunnaisesti (0-1 tuntia viikossa.) Keskitaso: Harrastaa säännöllisesti hengästyttävää liikuntaa, hyötyliikuntaa tai liikkuu
työssään kohtalaisen paljon (1-3 tuntia viikossa).

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija