Valikko 1 / 2018

Kuntotesti auttaa tiedostamaan elintapamuutosten tarpeen

Terveystieteiden maisteri Karoliina Kaasalainen tutki väitöstyössään, miten fyysinen kunto on yhteydessä itsearvioituun liikunta-aktiivisuuteen, ruokailutottumuksiin ja psykososiaalisiin tekijöihin SuomiMies seikkailee -kampanjaan osallistuneilla työikäisillä miehillä. Kuntotasosta riippumatta miehet olivat hyvin tietoisia liikunnan terveysvaikutuksista, mutta suuri osa huonokuntoisista ei tiedostanut elintapamuutosten ajankohtaisuutta omalla kohdallaan. Huonokuntoisia miehiä oli viidesosa ja keskitasoinen kunto oli 42 prosentilla 900 osallistujasta.

– Huonokuntoisista yli 60 prosenttia arvioi kuntonsa paremmaksi kuin kehon koostumuksen, käden puristusvoiman ja sydämen sykevälivaihtelun perusteella laskettu kuntoindeksi osoitti, Kaasalainen kertoo.

Kaasalainen pitää myönteisenä, että lähes kaikki huonokuntoiset miehet aikoivat lisätä liikunnan harrastamista. Kuitenkin verrattuna parempikuntoisiin, koettu pystyvyys liikunnan harrastamiselle oli heikkoa, liikkumiselle asetettiin harvemmin tavoitteita ja liikunnan edistämiseksi tehtiin vähemmän suunnittelua. Huonokuntoisista kolmasosalta puuttui mieluisa tapa liikkua. Myös kokemus sosiaalisesta tuesta oli heikointa huonokuntoisten ryhmässä.

Liikuntapystyvyys ja tavoitteet muutoksen avaintekijöitä

Tutkimuksen toisessa vaiheessa lähetettiin seurantakysely osallistujille, joilla oli kuntoindeksin perusteella tarve elintapamuutoksille. Verrattuna liikuntaa vähentäneisiin, liikunnallisesti aktiivisilla oli vahvempia liikuntatavoitteita tutkimuksen alussa ja heidän kokemuksensa liikuntapystyvyydestä lisääntyi seurannan aikana.

– Tutkimuksen perusteella liikuntakampanjoissa kannattaa pyrkiä vahvistamaan erityisesti pystyvyyden kokemusta eli luottamusta omiin valmiuksiin onnistua liikunnan lisäämisessä. Liikuntapystyvyyteen vaikuttavat useat tekijät, kuten aikaisemmat liikuntakokemukset, sosiaalisen ympäristön palaute ja asetettujen tavoitteiden realistisuus, Kaasalainen selventää.

Kuntotestin herättelevä palaute ja kannustava ilmapiiri ovat hyviä lähtökohtia tavoitteiden asettamiselle ja elintapamuutosten suunnittelulle. Lisäksi tarvitaan mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta ja säännöllistä palautetta myös pidemmällä aikavälillä.

– Jos kuntotestit järjestetään yhteistyössä esimerkiksi paikallisten järjestöjen, urheiluseurojen, vertaisryhmien ja työyhteisöjen kanssa, voidaan helpottaa liikuntaohjaukseen pääsyä tai sopivan liikuntaporukan löytymistä, Kaasalainen ehdottaa.

Jatkossa miehille suunnattavissa kampanjoissa tulisi tarjota monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaan liittyvien taitojen kehittämiselle. Näihin tekijöihin vaikuttavia, ja kuntotestejä täydentäviä, toimia voivat olla esimerkiksi yksilöllinen liikuntaneuvonta, matalan kynnyksen ryhmät ja säännöllinen palaute elintapamuutosten suunnasta. Yhteistyö paikallistason toimijoiden, työyhteisöjen ja liikuntajärjestöjen kanssa voi juurruttaa kuntotestit osaksi liikunnan palveluketjua.

Tutkimuksen löydät kokonaisuudessaan täältä.


SuomiMies seikkailee -kampanja kannustaa suomalaisia miehiä terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan pariin. Kampanjaa toteuttaa valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma yhteistyökumppaneineen.

Lähde:https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2017/10/tiedote-2017-12-07-09-37-43-455173