Valikko 6 / 2021
Neljä ihmistä katsoo kameraan peukut pystyssä

Yhdenvertaisuutta konkreettisilla toimilla

Liikunnan ja kotoutumisen aamutilaisuudessa jatkettiin CONNEXT- ja RIVE -hankkeiden Yksin ja yhdessä -webinaarissa heräteltyä keskustelua inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Mitä kunnissa, järjestöissä ja seuroissa voi tehdä käytännössä?

Aamutilaisuuden virikepuheenvuoron piti erityisasiantuntija, Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etnon pääsihteeri Peter Kariuki. Puheenvuorossaan Kariuki avasi Etnon tehtävää toimia asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maahanmuuttajien vaikuttamismahdollisuuksiin ja osallistumiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Kariukin mukaan liikuntapolitiikan keskeiset kysymykset ovat vielä marginaalissa monissa valmisteluissa. Liikuntakysymykset jäävät aivan liian usein muiden valmistelussa olevien teemojen alle. Hän haastoikin osallistujia tekemään konkreettisia kehittämis- ja muutosehdotuksia sekä pitämään keskustelua yllä. Hyvällä yhteistyössä voidaan asioita muuttaa ja viedä keskustelua eteenpäin.

Ympäristön pitää olla aidosti avoin ja turvallinen kaikille

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMUn Punainen kortti rasismille -hankkeen projektipäällikkö Linda Ruutu nosti puheenvuorossaan esille ajatuksia yhdenvertaisuudesta liikuntakentällä. Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kaikki ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

- Ympäristön pitää olla aidosti avoin ja turvallinen kaikille. Tämä ei synny itsestään vaan vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Ei riitä, että ajatellaan ettei meidän toiminnassamme syrjitä ketään. Liikunta ja urheilu ovat parhaimmillaan hyvinvointia lisäävia asioita, joiden tulisi olla mahdollista kaikille, toteaa Ruutu.

- Liikuntakentällä on hyvä pohtia, kuinka hyvin tunnistamme yhdenvertaisuusongelmat. Tarjotaanko seuroissa toimintaa kaikille? Jakautuvatko harjoitusvuorot tasaisesti? Miten mahdollistetaan maahan muuttaneiden naisten ja tyttöjen osallistuminen? Miten puutumme häirintään? Eli miten toiminnasta saataisiin aidosti monimuotoisempaa?

Miten työtä tehdään käytännössä?

Yksi keino yhdenvertaisuuden edistämiseksi on kouluttautuminen ja tiedon lisääminen. Ohjaajille pitäisi saada tietoa eri lähtökohdista tulevien ihmisten parissa toimimisesta. Yhteisessä keskustelussa kielitaidon puute nähtiin yhtenä suurimmista haasteista, miten saada uusia harrastajia mukaan toimintaan. Tähän vastaukseksi koetiin muun muassa työntekijöiden moninaisuus kolmannella sektorilla sekä kulttuuritulkit. Järjestöjen viestinnässä ja markkinoinnissa sekä eri tilaisuuksissa pitäisi huomioida esiintyjien ja kuvissa esiintyvien ihmisten diversiteetti.

Ryhmäkeskusteluissa nousi esille, että monet järjestöt ja kunnat ovat jo puuttuneetkin oman toiminnan epäkohtiin. Asiakkaiden ja kaupunkilaisten pitäisi tulla mukaan kehittämistyöhön ja osa kunnista on ottanut maahan muuttaneita mukaan yhteisiin pöytiin pohtimaan, miten kohderyhmät tavoitettaisiin parhaiten. Vastuullisuusklinikoiden järjestämien liitoissa sekä erilaiset toimivat verkostot ja yhteistyö nähtiin hyviksi tavoiksi viedä asioita eteenpäin.

Tukimateriaaleja kehittämistyön ja arvioinnin tueksi

Osallistujien keskuudessa kaivattiin myös konkreettisia välineitä ja oppaita yhdenvertaisuuden eteenpäin viemiseksi. Alla on tapaamisessa esille nostettuja verkkosivuja. Sivuilta löytyy tietoa, tutkimuksia ja erilaisia tarkistuslistoja, joiden avulla voi kehittää ja tarkastella omaa toimintaa.

Verkostotilaisuudet lisäävät tietoisuutta ja tukevat verkostoitumismahdollisuuksia aiheen parissa työskenteleville

CONNEXT-tilaisuuksien tavoitteena on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, uuden oppiminen ja verkostoituminen. Aihepiirit keskittyvät maahan muuttaneiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisen sekä kotoutumisen ympärille.​

Syksyn tilaisuuksien päivämäärät on julkaistu. Voit jo nyt ilmoittautua mukaan verkostoitumaan ESLUn tapahtumakalenterista:

Kuvituskuva: Pexels

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija