Valikko 11 / 2022
Lapset istuvat ympyrässä lattialla ja näyttävät sormilla eri lukumääriä

Liikuntaleikkikoulu on osa Kiekko-Espoon harrastustoimintaa

Liikuntaleikkikoulutoiminta tukee Kiekko-Espoon tahtotilaa, että lapset löytäisivät jo varhaisessa vaiheessa liikunnan ilon ja liikunnallisen harrastetoiminnan pariin sekä jatkaisivat liikunnallisen elämäntavan parissa kasvaessaan. Monipuolinen Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on ollut seuran valikoimassa syyskuusta alkaen ja saanut hyvää palautetta.

Seuran ajatuksena oli mahdollistaa harrastusmahdollisuuksia entistä laajemmalle joukolle lapsia, sekä monipuolistaa seurassa jo harrastavien lasten liikuntatarjontaa. Seura halusi tarjota laadukasta ja monipuolista liikuntaa pienimmille lapsille, esimerkiksi seuran pelaajien nuoremmille sisaruksille sekä täysin uusille harrastajille.

Halusimme laajentaa lasten toimintaa jääurheilusta jään ulkopuoleiseen toimintaan ja korostaa monipuolisten liikuntataitojen sekä kokonaisvaltaisesti motoristen taitojen tärkeyttä lasten liikkumisessa. Etenkin varhaisina ikävuosina haluamme painottaa monipuolisuuden ja perustaitojen merkitystä lasten kaikessa liikunnassa, kertoo seuran lajipäällikkö ja tyttökiekkoilusta vastaa Venla Mattila.

Liikuntaleikkikoulu antaa lapsille hyvät mahdollisuudet opetella erilaisia liikkumis-, välineenkäsittely- ja tasapainotaitoja, jotka mahdollistavat pohjan lajitaitojen oppimiselle. Liikkari tarjoaa valmiit materiaalit ja tuntisuunnitelmat, joissa on huomioitu näiden perustaitojen kehitys.

Liikkarin monipuolisuuden vuoksi koimme sen sopivaksi osaksi toimintaamme. Valmis konsepti tukee ohjaajien työskentelyä ja varmistaa sen, että erilaiset liikkumisen taidot sekä motoriset taidot tulevat huomioiduiksi ikävaiheen mukaisesti, Mattila täsmentää.

Liikunnan perustaitojen rakentaminen on pohja lajitaitojen oppimiselle

Liikkaritoiminnassa kaikista nuorimmat lapset pääsevät matalalla kynnyksellä ja turvallisessa ympäristössä kokeilemaan harrastusta yhdessä muiden lasten kanssa ja oppimaan liikunnan perustaitoja.

Kun perusliikuntataidot ovat ikätasoisesti jo lapsivaiheessa kunnossa ja perustaitoja, kuten tasapainoilua, kehon koordinaatiota ja hahmottamista on harjoiteltu ennen lajiharjoitteluun siirtymistä ja sen ohella, on lajiharjoitteet helpompi omaksua.

Pohjan rakentaminen on hyvä aloittaa pienestä saakka leikinomaisella, monipuolisella liikkumisella, huomioiden juuri motorisen kehityksen otolliset vaiheet. Koemme hyväksi, että näitä perustaitoja voidaan opetella jo jään ulkopuolella, sillä lajiharjoittelu pohjautuu näille perustaidoille, oli laji tulevaisuudessa, mikä tahansa. Harrastus on helpompi aloittaa, kun perustaidot liikkumisesta, välineiden käsittelystä ja tasapainoilusta ovat jo hallinnassa. Yhtä lailla lajiharrastuksen rinnalla harjoitettu liikuntataitojen harjoittelu tukee kokonaisvaltaisesti liikunnallisuutta. Niin ikään itseluottamus omaan liikunnalliseen pätevyyteen antaa hyvät lähtökohdat lajitaitojen omaksumiselle myöhemmin, toteaa Mattila.

Mattilan on havainnut, että pienten lasten toiminnalle on yhä enemmissä määrin kysyntää. Pienten lasten vanhempien kohdalla korostuu ajatus siitä, että monipuolisuus on tärkeämpää kuin yksittäiseen lajiin sitoutuminen liian varhain.

Perheiltä tullut palaute on ollut positiivista, ja lapset ovat viihtyneet Liikkarissa. Perheet ovat kiitelleet sitä, miten leikin kautta ja lapsilähtöisesti opetellaan tärkeitä liikuntataitoja ja lapset omaksuvat niitä kuin huomaamatta leikin varjolla.

Mattila suosittelee monipuolista Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutusta ohjaajille ja valmentajille

Ennen Liikuntaleikkikoulutoiminnan aloittamista ohjaajan tulee käydä 16 tunnin Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus. Kiekko-Espoo koulutti ohjaajiaan ja valmentajiaan ESLUn järjestämässä ohjaajakoulutuksessa. Seuran ohjaajat kokivat, että koulutuksesta sai mukaansa paljon oppia ja konkreettisia materiaaleja toiminnan toteutukseen.

Mattilan mukaan aloittelevat ohjaajat hyötyvät etenkin teoriasta, joka tutustuttaa lasten liikunnan toteuttamisen taustalla vaikuttaviin tekijöihin sekä tuntimalliharjoituksista, joissa he pääsevät konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan tunnin sekä oppimaan muiden kehittämistä harjoitteista. Kokeneemmatkin toimijat saavat paljon uusia, konkreettisia ideoita sekä luovuutta lasten liikunnan toteuttamiseen.

Koulutuksen käyneet ohjaajamme kiittelivät sitä, miten koulutus yhdisti teorian käytäntöön. Parhaaksi anniksi ohjaajien keskuudessa koettiin demoharjoitusten läpikäynti, joissa pääsi itse suunnittelemaan ja toteuttamaan Liikkarin harjoituksia ja pohtimaan muiden kanssa soveltamismahdollisuuksia sekä suunnittelemaan itse leikkejä. Koulutuksen vuorovaikutuksellisuus oli ehdoton etu, kertoo Mattila.

Liikkari-ohjaajakoulutuksessa tapaa lasten liikunnan parissa toimivia erilaisista taustoista ja eri lajien parissa toimineita, joilla kaikilla on omanlaiset kokemukset ja painotukset lasten liikunnasta. Ajatusten, kokemusten ja vinkkien jakaminen avartaa Mattilan mukaan kakkien osaamista.

Koulutus auttoi hahmottamaan, miten tunnit konkreettisesti rakentuvat, ja millaisista osa-alueista tuokiot muodostuvat, sekä mihin nämä rakenteet pohjaavat. Ohjaajat kokivat, että koulutus yhdistettynä laadukkaisiin materiaaleihin antoivat erittäin hyvät valmiudet lähteä toteuttamaan toimintaa, lisää Mattila.

ESLU järjestää seuraavan Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen Helsingissä 28.–29.1.2023. Lue lisätietoja koulutuksesta ESLUn tapahtumakalenterista.

Kuvituskuva: Pexels


Kiekko-Espoo ry on Suomen suurin jääurheiluun erikoistunut seura. Toiminnassa on mukana lähes 3000 harrastajaa pienistä kiekko- ja ringettekoululaisista aina aikuisharrastajiin saakka. Seuran strategiassa painotetaan liikunnan iloa ja elinikäistä liikkumista.

Minttu Koivumäki

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija