Valikko 1 / 2022

Yksin ei enää pärjää – verkostoituminen on välttämätöntä

Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat myös liikuntaan ja urheiluun. Sitoutuminen seuratoimintaan on muuttunut lyhytaikaisemmaksi, joka aiheuttaa haasteita johtamiselle ja luo uudenlaista koulutustarvetta. Asiantuntijuus ja osaaminen ovat keskeisiä elementtejä, joita on toistuvasti kehitettävä menestyäkseen jatkuvassa muutoksessa. ESLUn verkostoissa opitaan, jaetaan ajatuksia, saadaan vertaistukea ja tutustutaan toisiin seuratoimijoihin.

Maailman monimutkaistuessa yhä tärkeämmäksi asiaksi on noussut se, keitä me tunnemme ja ketkä tuntevat meidät. Liikunnan ja urheilun asiantuntijuus määritelläänkin nykyisin yhä enenevässä määrin verkostoissa. Yhä tärkeämmäksi nousee monialaisen verkoston jaettu asiantuntijuus ja kyky yhteisölliseen oppimiseen. Asiantuntijan keskeisiä osaamisen asioita ovat tietojen, taitojen ja kokemuksen lisäksi asennoituminen ja suhdeverkostot. 

Asiantuntijaverkostot pohjautuvat asiantuntemuksen vaihtamiseen ja kasvattamiseen. Verkostoitumisella haetaan yhä enemmän osaamisen vahvistamista, kehittämistä, tiedon hankintaa ja oppimista. Verkostojen kautta voi päästä kiinni ammatilliseen tietoon, jota voi hyödyttää omassa työssä. Verkostojen kautta voi myös löytää potentiaalisia jäseniä ja yhteistyökumppaneita. 

Verkostot ovat periaatteessa rajattomia ja jatkuvasti eläviä, sillä verkoston jäsenet tuovat niihin omat tietonsa, osaamisensa, kontaktinsa, näkemyksensä ja kokemuksensa. Monimuotoisuus onkin yksi verkostotoiminnan eduista, ja verkostoja on hyvin erilaisia ja erilaisiin tarkoituksiin. Verkoston jäsenet voivat myös vaihtua – ja samalla myös verkoston koko ja tarkoitus. 

Miksi kannattaa osallistua erilaisten verkostojen toimintaan? 

 • Avun antaminen ja saaminen: Verkostoissa korostuvat jäsenten välinen luottamus, keskinäinen vuorovaikutus ja vastavuoroisuus.  
 • Tiedonvaihto, tulosten ja ideoiden levittäminen: Toimivat verkostosuhteet auttavat havaitsemaan heikkoja signaaleja, muutoksen ensimmäisiä ituja ja varautumaan niihin. Verkostosta saatua kokemustietoa voi hyödyntää oman seuran kehittämisessä.  
 • Yhteistyön rakentaminen: Monipuoliset verkostot tarjoavat mahdollisuuksia kyvykkyyksien ja taitojen yhdistämiseen, tuloksena voi syntyä jopa uusi, täysin erilainen toiminta.  
 • Henkinen tuki, vertaistuki: Hyvät sosiaaliset suhteet edistävät terveyttä, vahvistavat osaltaan yhteisöllisyyttä ja auttavat kehittymään ihmisenä. Verkoston kautta voi saada vertaistukea kollegoilta, jos omassa yhteisössä muut eivät tee samoja töitä.  
 • Näkökulmien lisääntyminen ja horisontin laajentuminen: Asiantuntemus voi olla samalta alalta tai ihmiset voivat edustaa laajasti eri alojen asiantuntemusta. Tällöin toisilta voi saada uudenlaisia virikkeitä omaan ajatteluun ja ihan uusia oivalluksia. 
 • Eri vaihtoehtojen runsastuminen: Verkostot voivat auttaa löytämään tietotulvasta olennaiset näkökulmat ja ratkaisut sekä johdattamaan täysin uusille tietolähteille/urille. 
 • Oman asiantuntijuuden markkinointi ja tilanteisiin tarttuminen: Asiantuntijaverkoston olemassaolo on välttämätön, jotta voi pysyä mukana alansa kehityksessä. Omat vahvat ja toimivat verkostot voivat tukea urakehitystä, kun voi hyödyntää verkoston tarjoamia tietoja, kokemuksia ja suhteita. Verkostojen avulla voi myös helpottaa omaa työllistymistä ja toisaalta löytää tekijöitä nykyiselle työnantajalle. 

ESLUn verkostoista uutta näkökulmaa toiminnan kehittämiseksi 

ESLU tarjoaa seuratoiminnan ajankohtaiskoulutusta ja verkostotoimintaa, jotka tarjoavat konkreettisia työvälineitä ja malleja seuratoiminnan kehitystyöhön sekä luontevan ympäristön seuratoimijoiden verkostoitumiselle. ESLUn verkostotapaamiset ovat urheiluseurojen puheenjohtajille, toiminnanjohtajille ja valmennuspäälliköille tarkoitettuja tapaamis- ja kouluttautumisfoorumeja, joita järjestetään kohderyhmille yhdessä tai erikseen toimintavuoden aikana. Tapaamisissa tarjotaan ajankohtaisen tiedon lisäksi mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia seuratoiminnan johtamisesta ja arjesta. Seuratoimintaan suunnattujen verkostojen lisäksi ESLUlla on omat verkostot kuntatoimijoille, varhaiskasvatuksen, koulu- ja opiskelupuolen ammattilaisille. 

Keväällä 2022 perustamme uuden Nuorten vaikuttajien verkoston, jonka tarkoituksena on nuorten mielipiteiden, vaikuttamismahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen liikunta- ja urheiluseurojen arjessa. Haku verkostoon on parhaillaan käynnissä. Verkosto kehittää nuorten osallisuuden ja kuulemisen tapoja sekä luo uusia toimintamuotoja seuratoiminnan arkeen. 

Verkostojemme yhtenä tavoitteena on toimia yhteisönä, jossa osallistujat voivat oppia niin toisiltaan kuin vierailevilta asiantuntijoilta. Tavoitteena on luoda alusta moniääniselle ja avoimelle toiminnalle, missä sisällöt ja aiheet rakennetaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjan.  

ESLUn verkostoissa tarjotaan seuratoimijoille mahdollisuus 

 • löytää ja oppia uusia toimintaideoita 
 • hankkia uusinta tietoa liikunnan ja urheilun keskeisistä ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista  
 • ratkoa seuratoiminnan haasteita yhdessä verkostojen muiden jäsenten kanssa 
 • välttää päällekkäistä työtä ja verkostoitua muiden seuratoimijoiden kanssa 
 • jakaa ja jalostaa ideoita 
 • vaikuttaa yhteisesti liikunnan ja urheilun kentällä. 

Ylläpitämiemme verkostojemme vahvuutena on, että eri seuratoimijat kohtaavat toisiaan yli seura- ja lajirajojen. Usein kohtaamisista syntyy oivalluksia ja seurojen yhteistyö jatkuu verkostotilaisuuksien jälkeen. Verkostot myös kehittyvät, ja tavoittelevat lisää uusia toimijoita mukaan.

Me kehitämme myös ESLUssa jatkuvasti omaa toimintaamme. Toteutimme syksyllä 2021 jäsenimmille ja kaikille toiminnastamme kiinnostuneille Seurakartoituksen, jolla haluttiin selvittää liikunta- ja urheiluseurojen näkemyksiä ESLUn toiminnasta nyt ja tulevaisuudessa. Kartoituksessa oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan kehittämistyöryhmään, joka miettii palveluidemme kehittämistä ja toiminnan arvioimista jäsenten kautta. Kuuntelemme myös herkällä korvalla eri koulutusten ja tilaisuuksien palautteita. 

Tule mukaan verkostoitumaan!

Teksti: ESLUn seuratoiminnan kehittäjä Nina Kaipio & viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija Minttu Koivumäki