Sports Club for Health

Urheiluseuroilla on tärkeä tehtävä liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Yhteiskunnallisen keskustelun ja liikuntatottumusten muutosten myötä harraste- ja terveysliikunnan arvostus on kasvanut. Harraste- ja terveysliikunnan sekä kilpailutoiminnan vastakkainasettelu on turhaa, koska molempia tarvitaan ja niitä voidaan edistää samassa seurassa. Parhaimmillaan ne myös tukevat toinen toisiaan. Toki on syytä huolehtia siitä, että seuralla on selkeät strategiset linjaukset sekä riittävästi osaavia toimijoita, puitteet ja resursseja toiminnan toteuttamiseen laadukkaasti ja vetovoimaisesti.

Olympiakomitean hallinnoiman SCfH-hankeen (1/2015-6/2017) tavoitteena oli kehittää ja tuoda käytäntöön uusia toimintamalleja ja kerätä työkalupakki urheiluseurojen käyttöön terveysliikunnan kehittämiseksi sekä toteuttamiseksi. Työhön osallistui edustajia yhdeksästä eri EU-maasta ja mukana oli asiantuntijoita liikunnan aluejärjestöistä, lajiliitoista, yliopistoista sekä kansainvälisistä urheiluorganisaatioista. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu osallistui hankkeeseen kumppani- ja asiantuntijaroolissa. ESLUn lisäksi Suomesta hankkeessa olivat mukana Uimaliitto, Voimisteluliitto, Ratsastajainliitto, Nyrkkeilyliitto, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Jyväskylän Yliopisto sekä Turun Yliopisto.

Sports Club for Health -periaatteiden levittämistyötä jatketaan edelleen myös tulevissa hankkeissa. Sports Club for Health -hankkeen verkkosivuilta löytyy paljon tietoa ja työkaluja päättäjille, lajiliitoille/aluejärjestöille ja urheiluseuroille terveyttävä edistävän liikunnan toteuttamiseen.

Sports Club for Health valittiin Erasmus+ menestystarinaksi. Tutustu uutiseen.

Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishanke

ESLUn johtama Oppien aktiiviseen arkeen! -kehittämishanke (OAA) sai taloudellista tukea myös vuodelle 2019. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman rahoittamassa hankkeessa perehdytetään opiskelijoita prosessinomaiseen liikuntaneuvontaan sekä tarjotaan työikäisille yksilöllistä tukea elämäntapamuutokseen ja aktiiviseen arkeen. Hankkeen viimeisen vuoden tavoitteena on osallistaa urheiluseuroja mukaan palveluketjuun ja pilotoida urheiluseuroissa liikuntaneuvontaa.

Hankevuosi 3 – urheiluseurayhteistyö ja liikuntaneuvonta

Oppien aktiiviseen arkeen -kehittämishankkeen kolmas ja viimeinen vuosi panostaa urheiluseurayhteistyöhön. Tarjoamme aikuis- ja työyhteisöliikunnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille koulutusta, tukea, verkostoja sekä ideoita ja osaamista seuran oman toiminnan kehittämiseen aikuis- ja työpaikkaliikunnan kehittämiseksi. Jatkamme myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja lanseeraamme syksyllä 2019 uuden liikuntaneuvonnan koulutuskokonaisuuden seuratoimijoille.
 

Hankevuosi 2 – pysyvyyttä arjen aktiivisuuteen urheiluseurojen ja työyhteisöjen tuella

Toisen hankevuoden tavoitteena on jatkaa liikuntaneuvonnan jalkauttamista tiiviin oppilaitosyhteistyön myötä. Henkilökohtaisen neuvontajakson loppuun lisätään nyt tukitoimia, joilla vahvistetaan työikäisen innostusta jatkaa liikkumista esimerkiksi paikallisen urheiluseuran toiminnassa.

ESLUn toiminta-alueen noin 3000 urheiluseuran kattava lajivalikoima tarjoaa mielekästä toimintaa erilaisille liikkujille. Seurojen tarjontaa tuodaan hankkeen aikana esille muun muassa lajikokeilujen, demo- ja tekniikkakurssien muodossa. Hankkeen tavoitteena on, että neuvottavat löytäisivät lähiseurasta uuden harrastuksen itselleen.

Elintapamuutosten pysyvyyden edesauttamiseksi neuvottavien tukiverkostoa pyritään kehittämään työyhteisön sisällä. Tavoite on saada neuvontaprosessiin useampia henkilöitä mukaan samasta työyhteisöstä, joka mahdollistaisi vertaistuen projektin aikana ja sen jälkeen.
 

Hankevuosi 1 – liikuntaneuvontaprosessin jalkauttaminen opiskelijayhteistyönä

Vuonna 2017 hanke tarjosi arvokasta kokemusta opiskelijoille ja askelia kohti liikunnallisempaa arkea työikäisille neuvottaville. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kolmesta eri oppilaitoksesta 68 liikunnan- ja terveysalan opiskelijaa, jotka kohtasivat 55 työikäistä neuvottavaa syksyn aikana. Kahden kuukauden neuvontaprosessissa syntyi noin 300 neuvontakontaktia opiskelijoiden ja neuvottavien välille.

Neuvottavat valittiin mukaan hankkeeseen hakemustensa perusteella eri työpaikoista. Yli 90 prosenttia neuvottavista ilmoitti esitietolomakkeella olevansa vapaa-ajallaan matalan tai keskitason liikkuja. Seurantakyselyn perusteella lähes 90 prosenttia neuvottavista koki saavuttaneensa hakuvaiheessa asettamansa tavoitteen täysin tai osittain. Opiskelijoiden mielestä projektin parhainta antia oli, että he pääsivät käytännössä kokemaan neuvontatilanteita ja huomioimaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita.

OAA-hankkeesta julkaistut jutut

ESLU ohjaa ja tukee hyvinvointivalmennuksen jalkautumista järjestöihin

Karateseura tarjoaa liikuntaneuvontaa

Liikuntaneuvonta vie kohti hyvää arkea

Urheiluseuroilla monta roolia liikunnan palveluketjussa

OAA-hanke yhdistää seuroja ja työikäisiä liikkujia sekä tarjoaa maksutonta koulutusta aikuisten liikuttajille

Seurat mukaan Oppien aktiiviseen arkeen! 2018 -hankkeeseen

Oppien aktiiviseen arkeen! -hanke tarjosi askelia kohti aktiivisempaa arkea