Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin keväällä 2023 erityisavustus Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämistoimille. Vuosien 2023–2024 aikana toteutettavaan hankkeeseen osallistuu 11 aluejärjestöä, ESLU mukaan lukien. Toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä pilottikuntien ja seurojen kanssa. Kumppaneina hankkeessa ovat Suomen Paralympiakomitea ja Mieli ry.

Harrastamisen Suomen mallin aluehankkeen tavoitteena on edistää harrastemaisen liikunnan toteuttamista sekä kehittää harrastustoiminnan laatua. Hankkeessa luodaan toimintamalleja seurojen ja kuntien yhteistyöhön, lisätään harrastustoiminnassa mukana olevien ohjaajien osaamista sekä tuetaan yhdistyksiä harrastamista tukevan seuraorganisaation kehittämisessä. Liikunnan aluejärjestöt toimivat alueillaan toimijoiden verkottajina ja edistävät kuntatason yhteistyötä harraste liikunnan toteuttamiseksi.

Ohjaajakoulutuksissa päätemana on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen harrasteliikunnan avulla. Koulutuksen avulla vahvistetaan harrasteohjaajien valmiutta ohjata lapsia ja nuoria laadukkaasti, motivoivasti, yhdenvertaisesti sekä ottaen huomioon erilaiset oppijat. Hankkeen aikana luodaan harrasteliikunnan ohjaajanpolku.

Yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen harrastusmahdollisuuden tukemiseksi hankkeessa kootaan jo olemassa olevista malleista ja koulutuksista materiaalipankki harrastusohjaajille. Tavoitteena edelleen madaltaa harrastamisen kynnystä jakamalla ja kehittämällä toimintatapoja, joilla tuetaan erilaisia liikkujia löytämään mieluisa harrastus. Hankkeessa luodaan harrastekaverimalli, jonka avulla vertaiset voivat innostaa ja kannustaa liikuntaharrastuksen pariin.

Hanketta toteuttavat seuraavat liikunnan aluejärjestöt:

 • Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (hankevastuu)
 • Etelä-Savon Liikunta ja Urheilu ry
 • Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
 • Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
 • Kainuun Liikunta ry
 • Keski-Suomen Liikunta ry
 • Lapin Liikunta ry
 • Lounais-Suomen Liikunta ry
 • Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
 • Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
 • Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry