9.4.2018

Liikunnan aluejärjestöt esittävät liikuntapoliittisessa selonteossa huomioitavaksi seuraavat linjaukset: 1) edistetään seurojen elinvoimaa, 2) vahvistetaan poikkihallinnollisuutta, 3) lisätään terveyttä edistävää liikuntaa ja 4) vahvistetaan liikuntakulttuurin alueellista kehitystyötä.

1.    Edistetään seurojen elinvoimaa

Seuratoiminta on edelleen keskeinen osa suomalaista liikuntaa. Esimerkiksi valtaosa lapsista liikkuu urheiluseuroissa. Ne ovat yhteisöllisyyden rakentamisen paikkoja. Seurat ovat myös lajitaitojen ja siten huippu-urheilumenestyksen kannalta olennaisia Suomen eri alueilla. Kaikkiaan niillä on olennainen rooli liikuntaan liittyvässä hyvinvoinnissa niin matalan kynnyksen toiminnassa kuin ammattimaisessa ja parhaissa tapauksissa alueen taloutta ja vetovoimaa lisäävässä urheilussa.
 

2.    Vahvistetaan poikkihallinnollisuutta

Kansalaisten liikkeen lisäämiseen ja huippu-urheilun kehittämiseen liittyviä päätöksiä tehdään monilla hallinnonaloilla. Nykyisessä lainsäädännössä muilla hallinnonaloilla ei ole kuitenkaan velvoitetta ottaa liikuntaa ja urheilua huomioon omassa päätöksenteossaan. Liikunnan ja urheilun kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi tarvitaan säännöllistä poikkihallinnollista yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. Yhteistyövelvoite tulee kirjata liikuntalakiin ja yhteistyön toimeenpanemiseksi perustaa valtioneuvoston nimeämä toimielin, jonka puheenjohtajana toimii OKM:n edustaja. Siinä tulee olla myös urheilujärjestöjen edustus.
 

3.    Lisätään terveyttä edistävää liikuntaa

Terveyttä edistävän liikunnan rahoitusta on vahvistettava pitkäjänteisesti. Seurat ja yhdistykset ovat edelleen keskeinen koko kansan liikuntaa mahdollistava taho. Jotta terveyttä edistävää liikuntaa saadaan lisättyä nykyiseltä liian vähäiseltä tasolta, valtion on tuettava järjestöjä, seuroja ja yhdistyksiä järjestämään tavoitteellisen urheilun lisäksi matalan kynnyksen harrastusliikuntaa kaiken ikäisille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi STM:n terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen budjetin avaamista siten, että terveysliikuntaan saadaan lisää resursseja. Sote- ja alueuudistus on syytä nähdä mahdollisuutena myös terveyden edistämisen kannalta: rakenteita muutetaan, lähtökohtaisesti parempaan.
 

4.    Vahvistetaan liikuntakulttuurin alueellista kehitystyötä

Liikuntakulttuurin alueelliselle kehitystyölle ja roolien uudelleen määrittämiselle on tarvetta muun muassa sote- ja alueuudistusten ja Luova-viraston perustamisen myötä. Uudessa tilanteessa on tärkeää arvioida yhteistyön sisällöt ja roolit alueen liikuntakulttuuriin vaikuttavien toimijoiden kesken. Erityisesti OKM:n, Luova-viraston sekä liikunnan ja urheilun aluejärjestöjen välille tulisi saada kevyt, selkeä, jouheva ja osaamisen optimoiva työnjako. Tässä yhteydessä aluejärjestöjen roolia on perusteltua vahvistaa alueellisissa kehitysprosesseissa.
 

Lausunnon ja linjaukset löydät yksityiskohtaisesti sivun alalaidasta löytyvästä liitteessä. Kaikki linjaukset voidaan toteuttaa seuraavalla hallituskaudella, vuoteen 2023 mennessä.