20.12.2017

Liikkuvissa kouluissa liike lisääntyy koulupäivän aikana hyödyntämällä välitunnit ja koulumatkat, lisäämällä toiminnallisuutta oppitunneille ja tarjoamalla monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia. Aktiivisempia koulupäiviä syntyy toimijoiden välisellä yhteistyöllä – seurayhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia koulujen toimintakulttuurien kehittämiseen. Yhteistyön avulla voidaan kehittää uusia malleja liikuntakerhojen ja harrastusmahdollisuuksien toteuttamiseen sekä tiivistää paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.

- Seurayhteistyön avulla oppilaat pääsevät kehittämään liikuntataitojaan sekä kokeilemaan eri lajeja. Koulupäivän yhteydessä tarjottavista liikuntamahdollisuuksista hyötyvät etenkin lapset, joille liikkuminen ei ole itsestään selvää ja liikuntataitojen oppiminen on haastavaa. Lisäksi koulupäivän yhteydessä järjestettävät liikuntakerhot ovat pääsääntöisesti maksuttomia, mikä mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen, kertoo Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilun, ESLUn nuorisopäällikkö Tarja Nieminen.
 

Seurojen osaamista kannattaa hyödyntää – myös seurat hyötyvät yhteistyöstä

Koulukyselyissä valtaosa oppilaista on ilmaissut kiinnostuksensa liikunnallista toimintaa kohtaan, mikäli sellaista olisi tarjolla. Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla voidaan tukea oppilaiden liikkumista, sosiaalisten suhteiden muodostumista sekä lisätä tietoisuutta monipuolisesta lajivalikoimasta. Epoossa seurojen osaamista on hyödynnetty muun muassa erilaisten aamu-, välitunti-, harraste- ja iltapäiväkerhojen, lajitutustumisten sekä tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti liikuntatapahtumat ovat saaneet paljon kiitosta.

- Espoossa seurat ovat olleet aktiivisesti mukana koulupäivän aikana järjestetyissä ilmaisissa liikuntatapahtumissa. Esimerkiksi Urheiluexpossa on ollut vuosittain mukana 15-25 paikallista urheiluseuraa ja -lajia. Tapahtumissa on ollut tarjolla monipuolisia rastipisteitä, jossa oppilaat ovat päässeet kokeilemaan eri lajeja. Tavoitteena on ollut tarjota osallistujille elämyksiä ja tuoda esille myös pienempiä, vähemmän harrastettuja lajeja. Myös seurat hyötyvät yhteistyöstä, koska sen avulla voidaan tavoittaa uusia potentiaalisia harrastajia, kertoo Espoon liikkuva koulu -koordinaattori Petri Stranden.

Tapahtumien lisäksi Espoon kouluissa on järjestetty erilaisia aamu-, välitunti- ja iltapäiväkerhoja. Tavoitteena on, että kouluilla olisi tarjolla yhä enemmän liikuntavuoroja, välituntiliikuntaa sekä seurojen järjestämää ohjelmaa liikuntatuntien ulkopuolella.

- Systemaattinen yhteistyö on vielä alkuvaiheessa, mutta toimintaa tullaan kehittämään kohdennetusti alueittain. Tavoitteena on luoda kiertojärjestelmä, jossa seurat käyvät sovittuina päivinä eri kouluilla. Lisäksi yhteistyötä kehitetään yksittäisten lajien kanssa. Esimerkiksi paikallisen squash-seuran kanssa järjestetään Squash Mestari -tapahtumaa, jossa on mukana 64 koululuokkaa, Stranden kertoo.
 

Tukea seurayhteistyön käynnistämiseen – miten liikkeelle?

Seurayhteistyön kehittämisessä kannattaa lähteä liikkeelle liikunnallisen toiminnan nykytilan ja tarpeiden kartoittamisella. Yhteistyömahdollisuuksia voidaan kartoittaa tuomalla paikallisia toimijoita yhteen tai kutsumalla toimijoita esittelemään toimintaansa esimerkiksi oppitunneille ja erilaisille tapahtumapäiville. Tietämys paikallisten toimijoiden tarjonnasta ja vastaavasti koulujen tarpeista luovat edellytyksiä yhteistyön rakentamiselle. Salossa yhteistyötä on lähdetty kehittämään seurat yhteen kokoavan seuraparlamentin kautta. Parlamentin avulla kehitetään seurojen välistä yhteistyötä sekä tuodaan esille koulujen kiinnostusta yhteistyöhön.

- Seuraparlamentti on todettu Salossa todella toimivaksi yhteistyömalliksi ja seuroissa vallitsee vahva tahto liikunnan edistämiseen yhteistyössä koulujen kanssa. Seurat eivät kuitenkaan aina tiedä, miten olla kouluihin yhteydessä. Parlamentti tuo apua yhteistyön kehittämiseen tuomalla toimijat yhteen ja toimimalla seurojen yhteisenä äänitorvena. On hienoa, että toimijat kokoontuvat ja miettivät yhdessä uusia yhteistyömalleja. Liikkuvan koulun kautta seuroille pystytään tarjoamaan yhteistyökouluja, joiden kanssa toimintaa on mahdollista toteuttaa, iloitsee iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Niemi Salon kaupungin Lasten ja nuorten palveluista.

Seurayhteistyön käynnistäminen vaatii luonnollisesti koulujen aktiivisuutta, mutta esimerkiksi Liikkuva koulu -koordinaattioreilta saa paljon apua.

- Espoossa koordinaattorit kartoittavat yhteistyöstä kiinnostuneita seuroja ja tiedottavat kouluja erilaisista yhteistyömahdollisuuksista. Myös koulujen välinen yhteistyö on tärkeää ja tarjoaa mahdollisuuden toisilta oppimiseen. Esimerkiksi tapahtumien ja kampanjoiden toteuttaminen on yhteistyöllä helpompaa, muistuttaa Stranden.

Kysyttäessä kouluilta, minkälaista apua ne tarvitsisivat seurayhteistyön käynnistämiseen, esiin nousee tarve seurojen tarjoamille valmiille palveluille. Seuratoimijat vastaavasti toivovat, että koulut huomioisivat liikuntaryhmät lukujärjestysten suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa tuleekin muistaa, että koulun ulkopuolisten toimijoiden järjestämissä kerhoissa tulee olla selkeästi yhdessä määritellyt tavoitteet ja toimintatavat. Yhteistyön kehittämiseksi kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan toiminnan pelisäännöt ja toiminnan vastuuhenkilöt.

Lisäksi Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti koulu- ja kuntakohtaisia tukipalveluja, koulutuksia koulujen henkilökunnalle sekä oppilaille sekä räätälöityjä liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Koulujen ei siis tarvitse jäädä yksin – apua on saatavilla! 


******

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Lisä- ja yhteystiedot löydät osoitteesta: www.liikkuvakoulu.fi

Teksti: Juhana Särkelä

Kuva: Liikunnan aluejärjestöjen kuvapankki / Tero Takalo-Eskola