30.11.2023

Piikkarit-palkinto myönnettiin Helsingin kaupungille liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Liikkuva perhe -palkinnon saivat Oriveden kaupunki ja Raision kaupunki, Liikkuva aikuinen -palkinnon Helsingin kaupunki ja Ikiliikkuja-palkinnon Ylöjärven kaupunki sekä Eläkeläiset ry. ESLU onnittelee palkinnon saanneita.

Piikkarit-palkinto

Piikkarit-palkintona on 7 000 euron määräraha, joka tulee käyttää naisten ja/tai tyttöjen aseman parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla Suomessa. 

Helsingin kaupungilla on sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimenpiteitä niin henkilöstön kuin palveluiden tasa-arvosuunnitelmissa. Palveluiden tasa-arvosuunnitelmassa on suoraan liikuntaan liittyen neljä toimenpidettä: turvallisemman tilan periaatteiden luominen, intiimitilojen muuttaminen unisex-tiloiksi, tilamuutoksista tiedottaminen sekä henkilöstön kouluttaminen sukupuolisensitiivisestä kohtaamisesta.

Kaupungilla on useita käytännön toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi liikunnan toimialalla, kuten sukupuolittain eritellyn käyttäjätiedon kerääminen, naisten ja tyttöjen liikuntaryhmät ja uintivuorot, avustushaku tyttöjen ja sukupuolivähemmistöjen harrastamisen lisäämiseksi, tyttö- ja naispainotteisten lajien parempi huomioiminen urheilijoiden palkitsemisissa ja henkilöstön kouluttaminen sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen.  Helsingin kaupungin liikuntapalvelut toteutti vuonna 2018 arvioinnin, jossa selvitettiin kaupungin liikunta- ja urheiluseuroille kohdistamien resurssien vaikutuksia sukupuolten näkökulmista ja tasa-arvon kannalta.

Liikkuvat-palkinnot

Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää kunkin kohderyhmän liikkumisen edistämiseen.

Liikkuva perhe -palkinnot

Oriveden kaupungin saama palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa. Palkitsemisperusteiden mukaan Oriveden perheliikunnassa perhe huomioidaan kokonaisuutena ja lähtöajatuksena on, että perheessä kaikilla on tärkeä rooli liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Toteutetussa toiminnassa on huomioitu kattavasti eri kohderyhmät, esteettömyys ja maksuttomuus, yhteistyö eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa, seurojen tukeminen sekä perheiden kuuleminen. Orivesi hyödyntää monipuolisesti Liikkuvat-kokonaisuuden tukea eri ikäryhmien osalta.

Raision kaupungin saama palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa. Palkitsemisperusteiden mukaan Raision tavoitteena on mahdollistaa kaikille perheille yhdenvertaiset mahdollisuudet suositusten mukaiseen liikkumiseen, koko perheen hyvinvointia tukien yhteistyössä koko kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa. Raisiossa on saatu aikaan paljon muutoksia kolmessa vuodessa lähtötilanteeseen verrattuna. Perheet pystyvät vaikuttamaan liikkumismahdollisuuksiin aktiivisemmin, omatoimista liikkumista on mahdollistettu ja maksuton ohjattu liikuntatarjonta on lisääntynyt eri puolille Raisiota.

Liikkuva aikuinen -palkinto (Liikkuva työelämä)

Helsingin kaupungin saama palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa.
Palkitsemisperusteluiden mukaan Helsingin kaupungissa on tehty suunnitelmallista työtä henkilöstön liikkumisen edistämiseksi. Kaupunki pyrkii toiminnallaan vähentämään istumista sekä edistämään arkiaktiivisuutta ja vapaa-ajan liikuntaa. Kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia liikkumisen ja liikunnan lisäämiseen niin työpäivän aikana, vapaa-ajalla kuin työmatkoillakin.

Kaupunki on muun muassa myöntänyt kulttuuri- ja liikuntaedun koko henkilöstölle, kaupungin työntekijät ovat oikeutettuja kaupunkipyörän maksuttomaan käyttöön, uuden polkupyörän hankintatukeen sekä uimahalli- ja kuntosalialennuksiin.

Tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Vähän liikkuvien työntekijöiden osuus on vähentynyt merkittävästi, noin puolet työntekijöistä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Omaa liikkumistaan seuraavat työntekijät ottavat mittaustulosten mukaan keskimäärin 10 000 askelta päivässä.

Ikiliikkuja-palkinnot

Ylöjärven kaupungin saama palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa.
Palkitsemisperusteluiden mukaan toiminnassa on koulutettu vertaisia ja vapaaehtoisia sekä viety liikuntatoimintaa lähelle ikäihmisiä. Ikäihmisiä on kuultu kehittämistyössä esimerkiksi kyselyin ja eri tilaisuuksissa. Ylöjärvellä on tehty eri sektoreiden yhteistyötä pitkäjänteisesti, kuten liittämällä liikuntapalvelut osaksi Lähitori-toimintaa ja kehittämällä polkua kuntoutuksesta liikuntapalveluihin. Onnistuneesta markkinoinnista kertoo 75+ ikäisille lähetetty postikortti, jossa on kerrottu palveluista ja kannustettu ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. 

Eläkeläiset ry:n saama palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa.
Palkitsemisperusteluiden mukaan toiminnassa kartoitetaan jäsenistön tarpeita ja toiveita säännöllisesti kyselyillä ja jalkautumalla paikallisyhdistyksiin. Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta on edistetty rakentamalla ja järjestämällä liikuntaryhmiä ja tapahtumia, joissa on mukana myös ulkomaalaistaustaisia iäkkäitä. Materiaalintuotannossa on sisällytetty kuviin kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Toiminnassa on myös edistetty ikämiesten liikuntaa esimerkiksi vapaaehtoisten "Kävelypässi"-toiminnalla.

Lähde: opetus- ja kulttuuriministeriö 30.11.2023