Tietosuojaseloste

ESLU on päivittänyt tietosuojaselosteensa 25.5.2018 voimaan astuneen uuden tietosuojalain mukaiseksi. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat rekisterinpitäjää käsittelemään henkilötietoja rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla. Periaatteet vastaavat monilta osin henkilötietolain periaatteita, vaikka asetuksessa osaa näistä periaatteista on täsmennetty.
 

Tietosuoja-periaatteita ovat:

•    käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
•    käyttötarkoitussidonnaisuus
•    tietojen minimointi
•    tietojen täsmällisyys
•    tietojen säilytyksen rajoittaminen
•    tietojen eheys ja luottamuksellisuus
•    rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
 

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjää koskevan osoitusvelvollisuuden johdosta rekisterinpitäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että periaatteita noudatetaan. Rekisterinpitäjän on siis arvioitava, mitä periaatteet käytännössä tarkoittavat ja miten ne toteutuvat omassa toiminnassa. Periaatteiden noudattamisen osoittaminen edellyttää rekisterinpitäjältä muun muassa henkilötietojen käsittelyn aiempaa tarkempaa dokumentointia.


Tutustu ESLUn tietosuojaselosteeseen.

ESLUn tietosuojaseloste