Liikkuva varhaiskasvatus

Johtajan työpaja (2 - 3 t)

Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Koulutuksen sisältöinä ovat muun muassa varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttaminen ja johtaminen omassa yksikössä, kokemusten jakaminen aiheeseen liittyen, oman johtamisosaamisen vahvistaminen sekä rakenteet johtamisen tukena.

Työpajassa saat työkaluja perustehtävän johtamiseen, johtajuuden toimenpiteisiin, osaamisen johtamiseen, pedagogiikan johtamiseen sekä yhteistyöhön perheiden ja muiden tahojen kanssa. Työpajassa hyödynnetään Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Johtajan työkirjaa.

Johtajan työpaja on maksuton.

Johtajan syventävä työpaja (2 - 3 t)

Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki. Koulutuksen sisältöinä ovat Johtajan työkirjan kertaus, johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi, arviointi sekä vuosikello.


Koulutusta työyhteisölle

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma tutuksi (1 t)

Koulutuksessa tutustutaan varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin sekä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan, ohjelman tavoitteisiin, siihen liittymiseen sekä ohjelmassa etenemiseen.

Koulutus on maksuton.

Liikkuva varhaiskasvatus -sparraus (1,5 t)

Sparrauksessa käydään läpi yksikön liikunnallisen toimintakulttuurin nykytila, Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa eteneminen, määritellään kehittämiskohteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden toteuttamiseksi. Lisäksi tutustutaan yksikön tavoitteita tukeviin liikuntamateriaaleihin ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirjaan. Tavoitteena lisätä innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

Koulutus on maksuton.

Motoristen taitojen työpaja (1,5 t)

Lyhyt työpaja, joka sopii esimerkiksi pedatiimiin tai kehittämispäivän osaksi. Työpajassa käydään lyhyesti läpi lasten motoristen taitojen kehitys ja tutustutaan havainnointimenetelmiin. Syvemmin lasten motoristen taitojen kehitykseen, tukemiseen ja havainnointiin sukelletaan maksullisissa Lasten motoristen taitojen kehitys ja havainnointi -koulutuksissa.

Koulutus on maksuton.


Liikuntakoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3 - 4 t)

Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Lapsi oppiikin parhaiten koko kehoaan ja kaikkia aistejaan käyttämällä. Koulutuksessa opitaan toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erilaisia oppimistilanteita toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Koulutus perustuu kahteen toiminnallisuuden näkökulmaan: liike tuodaan oppisisältöön tai oppisisältö viedään liikkeeseen. Pääpaino on ensisijaisesti havainnollistaa liikkeen ja kehollisuuden mahdollisuuksia osaamisen osa-alueiden opettamisessa.

Lapsen motoristen taitojen kehitys (3 t)

Koulutuksessa käydään läpi tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen, motoriset perustaidot ja perustaitojen harjaannuttaminen. Koulutuksessa on teoriataustan lisäksi motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä kehonhahmotusta kehittäviä käytännön harjoituksia. Koulutus sopii myös alle kolme vuotiaiden kanssa työskente-leville.

Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 t)

Havainnointi on osa varhaiskasvatuksen henkilöstön perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisista taidoista, niiden kehittymisestä sekä luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja t-teutukseen. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssään lasten parissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön osaaminen lasten motoristen taitojen oppimisen tukijana sekä päivittäisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana vahvistuu.

Digiloikka liikkuen (3 t)

Koulutuksen teoriaosuudessa perehdytään digitaalisen osaamisen, medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kirjauksiin varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa ja pohditaan, miten teknologia ja media vaikuttavat lasten elämään. Käytännön osioissa opitaan, miten digilaitteet voivat passivoimisen sijaan liikuttaa lapsia. Lisäksi käydään läpi, miten lasten kanssa voidaan koodata ilman ensimmäistäkään digilaitetta. Koulutuksessa opetellaan tekemään QR-koodeja ja hyödyntämään niitä lasten liikuttamisessa.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3 t)

Koulutuksessa pohditaan, miten pienissä ja ahtaissa tiloissa voidaan turvallisesti mahdollistaa lasten riittävä fyysinen aktiivisuus. Voisiko odotteluhetki olla jumppahetki? Voisiko siirtymätilanteessa harjoitella motorisia taitoja? Koulutuksessa opitaan, miten muutat huonekalut ja kierrätysmateriaalin liikuntavälineiksi. Käytännön osioissa käydään läpi pieniin tiloihin sopivia liikuntaleikkejä ja ideoidaan, miten liikkuminen ja toiminnallisuus voidaan tuoda mukaan kaikkiin arjen hetkiin.

Ihan pihalla (3 t)

Piha, lähiympäristö ja ulkona liikkuminen tarjoavat lapselle mahtavan ympäristön erilaisten taitojen oppimiseen. Liikkumisen mahdollisuuksien luominen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä päivittäin tietoisia valintoja. Koulutuksessa perehdytään Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin käytännön harjoitusten avulla.


Koulutusta varhaiskasvatuksen liikuntavastaaville

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus - laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen (16 t)

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat muun muassa leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Toiminnan ydinarvoja ovat lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikki. Koulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä ohjaajakansion valmiine tuntimalleineen.

Tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2–3-vuotiaille (Perheliikkari), 4–5-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Valmiit tuntimallit kehittävät lasten perusliikuntataitoja monipuolisesti ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua. Tuntimalleja voidaan toteuttaa sellaisenaan tai ottaa niistä sopivia osia viikoittaisiin ohjattuihin liikuntatuokioihin, aamupiireihin, välipalaliikuntaan, siirtymätilanteisiin ja odotteluhetkiin.

Yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa.

Kaikkia ESLUn koulutuksia saa tilauksesta ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Kiinnostuitko? Kysy lisää tilauskoulutuksista!