Vasuperustainen liikunta, liike ja liikkuminen

Liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (1 h)

Luennolla läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ymmärrys ja ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Tärkeä lähtökohta niin varhaiskasvatuksen esimiehille kuin myös henkilöstölle.


Varhaiskasvatuksen liikkumisen perusosaamisen vahvistaminen

Lapsen karkeamotorinen kehittyminen ja motoriset perustaidot sekä niiden harjaannuttaminen (3 h)

Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen. Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia.

Havainnoista liikkeeksi - lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h)

Koulutus antaa varhaiskasvattajille valmiuksia havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Varhaiskasvattajan tietotaito vahvistuu lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Alle 3v. lapsen motorisen kehityksen tukeminen (TULOSSA 2020)


Lisää liikettä varhaiskasvatukseen

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa –työpaja (3 h)

Koulutus on suunniteltu yksikkökohtaisesti toteutettavaksi. Se vahvistaa koko yksikön työyhteisön liikuntakasvatusosaamista sekä motivaatiota liikkumisen lisäämiseen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää. Koulutuksen lähtökohtana on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:22), liikkumisen ja liikuttamisen ilon löytäminen sekä konkreettisten keinojen työstäminen varhaiskasvatuksen liikkumisen lisäämiseen.

Liikkuva lapsi perhepäivähoidossa –työpaja (3 h)

Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen. Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.

Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa (3 h)

Lapsi on kokonaisvaltainen, toiminnallinen oppija. Hän oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.


Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset tietoisuuteen ja käytäntöön

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä (2,5h+2,5h/5h)

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön -koulutuksen tavoitteena on suositusten jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista. Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.

  • Mitä liikkumisen mahdollisuuksien luominen itse kultakin edellyttää?
  • Miten kehitämme liikuntamyönteistä asennetta, lapsen kuulemista ja näkemistä?
  • Miten työyhteisönä sitoudumme rakentamaan lapsen päivään iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä?

Koulutus ja sen materiaali on koostettu Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 pohjalta.

Suositusten mukaan lapsen normaalin kasvun ja kehityksen turvaamiseksi fyysisen aktiivisuuden määrä pitäisi olla kolme tuntia päivässä, jonka tulisi koostua kevyestä liikkumisesta, aktiivisesta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta.


Liikuntaleikkikoulu - laatua ja monipuolisuutta pienten lasten harrastamiseen (16 h)

Liikuntaleikkikoulu on alle kouluikäisille lapsille tarkoitettu monipuolinen ja laadukas liikuntaharrastus. Liikkarissa lapset harjoittelevat liikunnan perustaitoja ennen lajitaitojen opettelua. Urheiluseuroille ja yhdistyksille Liikuntaleikkikoulu tarjoaa valmiin konseptin, jonka avulla on helppo järjestää laadukasta harrastustoimintaa perheen pienimmille. Liikuntaleikkikoulun sisällöt ovat asiantuntijoiden laatimia ja ne ovat rakennettu tukemaan lasten liikunnallista kehitystä.

Uudistettuun Liikuntaleikkikouluun kuuluu tuntimalleja kolmelle ikäluokalle: 2-3-vuotiaille, 4-5-vuotiaille ja 6-vuotiaille. Liikuntaleikkikoulu-toimintaa voivat järjestää Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Uudistettu koulutus on kaksipäiväinen (16 h). Koulutuksen hintaan kuuluu ohjaajakansio ja koulutuksen jälkeen lisämateriaalit ovat tilattavissa Olympiakomitean verkkokaupasta. Koulutusta järjestävät liikunnan aluejärjestöt ja koulutus on avoin kaikille.

Lisätietoja Liikuntaleikkikoulusta löydät täältä.
 

Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat onnistumaan (6 h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita – eli erilaisia lapsia. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia voidaan innostaa liikkumaan sekä opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Koulutus tarjoaa käytännöllisiä työkaluja arkeen liikkeen lisäämiseksi.
 


Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman koulutusten sisältökuvaukset

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma tutuksi (1 h)

Läpikäydään tiiviisti ohjelman lähtökohdat ja tavoite, siihen liittyminen, siinä eteneminen ja muita käytännön asioita, jotka ohjelmaan liittymiseen tai siinä etenemiseen liittyvät.

Maksuton luento kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Pienten askelten perehdytys (2 h)

Tutustutaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luo ymmärrystä ohjelmassa etenemisen logiikkaan. Kohdeyksikön tarpeista riippuen voidaan tehdä myös ensimmäinen askel valmiiksi tai arvioida nykytila.

Koulutus on maksuton yksiköille, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan.

Ilo kasvaa liikkuen -sparraus (1 ½ h)
Innostusta liikkeen lisäämiseen

Kohdeyksikön tarpeen mukaan tiivis kertaus Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta, viittaus varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Näiden jälkeen yksikön liikunnan arvopohjan työstäminen ja sen pohjalta ensimmäisen / seuraavan Ilo kasvaa liikkuen -askeleen ryhmäkohtainen työstäminen. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään.

 

Ilmoittautumiset ja aikataulut löydät tapahtumakalenterista!